Početna stranica Portala pravosuđa BiH


Visoko sudsko i tužilačko vijeće
Bosne i Hercegovine

mail print fav manja slovaveca slova

Osnovne informacije o projektu

Osnovne informacije o projektu:

Glavni cilj Projekta je unapređenje efikasnosti, kvalitete, nezavisnosti i transparentnosti pravosuđa koje vodi ka kreiranju pravosudnog sistema u službi građana.

Aktivnosti predviđene trećom fazom projekta bit će usmjerene na održivost postignutih, ali i ostvarivanje novih rezultata, s fokusom na unaprjeđenje učinkovitosti pravosuđa u BiH, te osiguravanja jednakog pristupa pravdi i jednakost svih građana pred zakonom.

Na osnovu ranije realizovanih aktivnosti i urađenih analiza, napravljena je procjena segmenata u kojim je neophodno proaktivnije i reformsko djelovanje, kako bi postavljeni ciljevi u konačnici bili i realizovani. Stoga će fokus svih narednih aktivnosti biti na rasterećenju pravosuđa i povećanju njegove učinkovitosti kroz plansko djelovanje i uspostavljanje efikasnije organizacije radnih procesa u sudovima. 

Uzimajući u obzir relevantne međunarodne dokumente, pravnu praksu europskih zemalja te težeći europskim standardima i uspostavljanju učinkovitog pravosuđa, VSTV BiH je posredstvom dugogodišnjeg strateškog partnera Vlade Kraljevine Švedske, uspostavio saradnju sa Švedskom nacionalnom sudskom administracijom koja je partner projekta, a s ciljem implementacije projektnih aktivnosti koje će voditi ka ostvarivanju značajnijih strukturalnih i institucionalnih pomaka.

Aktivnosti projekta:

  • Reorganizacija poslovnih procesa u sudovima

Glavni cilj aktivnosti je poboljšanje interne organizacije u sudovima u BiH kako bi se postigao njihov učinkovit, brz i kvalitetan rad, uključujući kraće trajanje postupaka, smanjenje zaostataka i smanjenje sudskih troškova te rasterećenje sudaca i veća motiviranost zaposlenih u sudu.

  • Uspostavljanje sistema praćenja postojećih radnih kapaciteta u sudovima i podjednakog raspoređivanja radnog tereta na sudije

U okviru ove komponente bit će izvršena analiza rada ciljnih sudova, na osnovu čijih rezultata će biti identifikovani stvarni uzroci koji dovode do neravnomjerne opterećenosti sudija i sudova u cjelosti. Ravnomjerna opterećenost svih raspoloživih resursa u sudu znači ubrzanje radnih procesa, povećanje broja riješenih predmeta, smanjenje prosječnog trajanja sudskih postupaka, a samim tim i povećanje zadovoljstva građana uslugama suda.

  • Inicijativa za reformu postupka po žalbi u parničnom postupku

Ovom komponentom predviđena je analiza potreba za eventualnim izmjenama i dopunama važećih zakona o parničnom postupku i drugih relevantnih propisa, ali i identificiranja mjera koje su institucionalne, strukturne ili organizacijske prirode i usmjerene su na unaprjeđenje učinkovitosti postupka unutar postojećeg pravnog okvira.    

  • Unaprjeđenje izvršnog postupka u pravosudnim sistemima u BiH

Ovaj segment projekta odnosi se na unaprjeđenje radnih procesa izvršnih odjeljenja pilot sudova, koji će biti realizovan u saradnji sa  SEA.

  • Unaprjeđenje rodne ravnopravnosti u pravosuđu BiH

Predviđene aktivnosti bit će preusmjerene na promoviranje rodne ravnopravnosti u pravosuđu BiH, organizovanje edukacija na temu rodne ravnopravnosti i pružanje podrške i saradnju sa nadležnim državnim institucijama, nevladinim i međunarodnim organizacijama, sa ciljem unaprjeđenja rodne ravnopravnosti u pravosuđu BiH.

  • Unaprjeđenje položaja ranjivih skupina u kontaktu sa pravosuđem

Uklanjanje određenih prepreka, koje onemogućavaju jednak pristup pravdi ranjivih skupina, jedna je od primarnih aktivnosti ovog dijela projekta, kao i podizanje svijesti o pravima ranjivih skupina.

  • Unaprjeđenje kapaciteta sudova, u smislu proaktivne komunikacije sa medijima i javnosti, kao i transparentnost rada sudova

Cilj je razviti niz mjera i alata za proaktivnu i učinkovitu komunikaciju u čitavom pravosuđu. Poseban akcenat ovog segmenta je na ostvarivanju intenzivnije saradnje i komunikacije sa medijskim djelatnicima, a u cilju ostvarivanja veće transparentnosti i učinkovitije komunikacije pravosudnih institucija.

Trajanje prokta: oktobar 2020 – oktobar 2023. godine

Mjesto/područje obuhvaćeno projektom:
Bosna i Hercegovina

Nosilac projekta :
Bosna i Hercegovina (BiH) - Visoko sudsko i tužilačko vijeće BiH (VSTV BiH)

Partneri na projektu:
Švedska - Sudbena administracija Švedske (SNCA)

Ostali partneri:
Sudovi u BiH
Sestrinski sudovi i ostale kolege iz švedskih sudova

Agencija koja vrši financiranje:
Švedska agencija za međunarodni razvoj i suradnju (Sida)  

Kontakt:

Rukovoditelj projekta:
Gđa Ana Bilić Andrijanić
Tel:  033 707 553 ili E-mail: ana.bilic@pravosudje.ba

Zamjenik rukovoditelja projekta:
G. Kenan Ališah
Tel: 033 707 581 ili E-mail: kenan.alisah@pravosudje.ba


Vijest je izvorno napisana na jeziku: Bosanskom.
Dostupna je i na: Engleskom.

Povratak na vrh

Prateće fotografije

 

 

 

Intenziviranje procesa unapređenja rada pravosudnih institucija uz podršku partnera iz Švedske

11.01.2021.

(Sarajevo, 11. januar 2021. godine) – Unapređenje efikasnosti, kvalitete, nezavisnosti i transparentnosti pravosuđa, koje vodi ka kreiranju funkcionalnog i efikasnog pravosudnog sistema, bit će u fokusu Visokog sudskog i tužilačkog vijeća Bosne i Hercegovine (VSTV BiH) u narednom periodu.

U saradnji sa Sudskom administracijom Švedske, Agencijom za izvršenje Švedske, bh. sudovima i sestrinskim sudovima iz Švedske, a uz finansijsku podršku Vlade Švedske,  VSTV BiH će u naredne tri godine, kroz projekat Unapređenje efikasnosti sudova i odgovornosti sudija i tužilaca u BiH, intenzivno raditi na realizaciji aktivnosti koje vode ka unapređenju učinkovitosti pravosuđa te osiguravanju jednakog pristupa pravdi i jednakost svih građana pred zakonom.

Na osnovu rezultata provedenih analiza, napravljena je procjena segmenata u kojim je neophodno proaktivnije i reformsko djelovanje, kako bi postavljeni ciljevi u konačnici bili i realizovani. Stoga će fokus planiranih aktivnosti biti na povećanju učinkovitosti rada pravosudnih institucija, kroz plansko djelovanje i uspostavljanje efikasnije organizacije radnih procesa.

Cilj je poboljšanje interne organizacije u sudovima u BiH kako bi se postigao njihov učinkovit i kvalitetan rad, uključujući kraće trajanje postupaka, smanjenje zaostataka, te kreiranje uslova za kvalitetniji rad sudaca.

Istovremeno, intenzivno će se raditi na uspostavljanju sistema za praćenje učinka postojećih radnih kapaciteta u sudovima, analiziranju postupka po žalbi u parničnom postupku, unapređenju izvršnog postupka u pravosudnim sistemima u BiH, unapređenju rodne ravnopravnosti u bh. pravosuđu i položaja ranjivih skupina u kontaktu sa pravosuđem, kao i na uspostavljanju proaktivne komunikacije sa medijima i javnosti u cilju povećanja transparentnosti rada sudova.

Promjene u radu sudova ogledat će se i kroz uvođenje novih metodologija rada, a već je uspostavljena saradnja sa određenim brojem sudova iz cijele BiH koji će pristupiti ovom obliku reformskog procesa.

VSTV BiH i ranije je, uz podršku Vlade Švedske, realizovao aktivnosti usmjerene na poboljšanje rada pravosudnih institucija koje se prvenstveno ogledaju kroz digitalizaciju pravosuđa, usvajanje niza strateških dokumenata, te uspostavljanje sistema standardiziranja metodologija za unapređenje kvaliteta rada pravosudnih institucija.Vijest je izvorno napisana na jeziku: Bosanskom.
Dostupna je i na: Engleskom.

Povratak na vrh

 

Počeo proces pripreme za primjenu Strategije za unapređenje rodne ravnopravnosti u bh. pravosudnim institucijama

25.12.2020.

U bh. pravosudnim institucijama započet je proces primjene Strategije za unapređenje rodne ravnopravnosti. U okviru projekta Unapređenje efikasnosti sudova i odgovornosti sudija i tužilaca u BiH, koji Visoko sudsko i tužilačko vijeće Bosne i Hercegovine realizuje uz podršku Vlade Švedske, odabrane su institucije koje će biti prve ustanove u kojim će se početi sa primjenom ovog dokumenta.

Sadržaj dokumenta, kao i aktivnosti koje će biti neophodno poduzeti, kako bi primjena dokumenta zaživjela u bh. pravosuđu, predstavljen je na sastanku kojem su prisustvovali predstavnici bh. pravosudnih institucija, Kantonalnog suda u Sarajevu, Osnovnog suda u Bijeljini, Tužilaštva Brčko distrikta BiH, Tužilaštva Kantona Sarajevo i VSTV BiH, te švedski stručnjaci, angažovani na aktivnostima implementacije Strategije za unapređenje rodne ravnopravnosti u bh. pravosuđu. Tokom sastanka, predstavljeni su i pozitivni primjeri primjene ovog dokumenta u Švedskoj, koji bh. institucijama mogu poslužiti kao polazna osnova za razvoj mehanizama implementacije dokumenta u narednom periodu.

Izrada Strategije bila je jedna od preporuka proizašlih iz ankete o rodnoj ravnopravnosti u pravosuđu BiH provedene od strane VSTV BiH 2018. godine, čiji su rezultati pokazali da većina ispitanika/ca, koji/e su doživjeli/e seksualno i/ili rodno zasnovano uznemiravanje na radnom mjestu ili u vezi posla, incident nije prijavila zbog straha od posljedica. Pored toga, većina je navela da smatra da se svijest o rodnoj ravnopravnosti u pravosuđu nije na zadovoljavajućem nivou i da predstavlja važno pitanje koje je potrebno adresirati prvenstveno putem odgovarajućih edukacija.

Visoko sudsko i tužilačko vijeće Bosne i Hercegovine usvojilo je tokom 2020. godine Strategiju za unapređenje rodne ravnopravnosti u pravosuđu u BiH na osnovu koje će sve pravosudne institucije izraditi vlastite akcione planove.

VSTV BiH će koordinirati procesom donošenja akcionih planova od strane pravosudnih institucija te pružati podršku i donositi uputstva u okviru navedenog procesa, sa krajnjim ciljem omogućavanja jednakog pristupa pravdi i jednakosti svih građana pred zakonom.

Obzirom na situaciju uzrokovanu širenjem korona virusa (COVID-19) te u skladu sa odlukama relevantnih izvršnih tijela, kao i Odlukom VSTV-a BiH, sastanak je održan putem video konferencije.


Vijest je izvorno napisana na jeziku: Bosanskom

Povratak na vrh

 

Nove metode u bh. sudovima poboljšat će kvalitet rada

23.12.2020.

Unapređenje metodologije rada u bosanskohercegovačkim sudovima, bila je tema sastanaka predstavnika bh. sudova i sestrinskih sudova u Švedskoj i Švedske sudske administracije (SNCA) koji su u decembru organizovani u Sarajevu.

Sastancima su prisustvovali predstavnici Općinskog suda u Širokom Brijegu, Općinskog suda u Ljubuškom, SNCA i sestrinskog suda iz Švedske, Okružnog suda u Östersund-u, s ciljem razmjene iskustava i pozitivnih praksi u radu sudova.

Prisutni iz Okružnog suda u Östersundu predstavili su organizaciju i metodologiju rada njihovog suda, sa posebnim fokusom na timski rad i delegiranje zadataka, želeći na taj način približiti novi model rada i kroz konkretne primjere iz prakse.

Svoj osvrt na novi model rada, dali su i predstavnici Općinskog suda u Širokom Brijegu i Općinskog suda u Ljubuškom te tom prilikom iskazali svoju zainteresiranost i spremnost za prevođenjem navedene aktivnosti koja, kako su istakli, može značajno poboljšati efikasnost rada sudova.

Predstavljene su i do sada poduzete aktivnosti u ova dva bh. suda, te su utvrđeni dalji koraci i  aktivnosti koje za cilj imaju poboljšanje interne organizacije u bh. sudovima kako bi se postigao njihov učinkovit, brz i kvalitetan rad, uključujući kraće trajanje postupaka, smanjenje zaostataka i smanjenje sudskih troškova te rasterećenje sudaca i veća motiviranost zaposlenih u sudu.

Sastanci su organizovani u okviru projekta „Unapređenje efikasnosti sudova i odgovornosti sudija i tužilaca u BiH – treća faza“ koji za cilj ima unapređenje efikasnosti, kvalitete, nezavisnosti i transparentnosti pravosuđa i koji se realizuje uz podršku Švedske agencija za međunarodni razvoj i suradnju – SIDA.

Obzirom na situaciju uzrokovanu širenjem korona virusa (COVID-19) te u skladu sa odlukama relevantnih izvršnih tijela, kao i Odlukom VSTV-a BiH, sastanak je održan putem video konferencije.


Vijest je izvorno napisana na jeziku: Bosanskom

Povratak na vrh

 

Znanjem protiv seksualnog i rodno zasnovanog uznemiravanja

21.12.2020.

Prevencija seksualnog i rodnog uznemiravanja u pravosudnim institucijama u Bosni Hercegovini (BiH) bila je u fokusu još jedne obuke namijenjene savjetnicima i savjetnicama zaposlenim u ovim institucijama, sa ciljem jačanja svijesti o važnosti većeg angažmana u ovoj oblasti.

Obuka je organizovana u saradnji sa Atlantskom inicijativom, a njen program koncipiran je u skladu sa Smjernicama za prevenciju seksualnog i rodno zasnovanog uznemiravanja u pravosudnim institucijama u BiH, koje predstavljaju zvanični mehanizam za prevenciju seksualnog i rodno zasnovanog uznemiravanja u svim pravosudnim institucijama.


Tokom obuke, savjetnici i savjetnice su se upoznali sa pojmovima, oblicima i posljedicama seksualnog i rodno zasnovanog uznemiravanja kao i mjerama i aktivnostima koje se poduzimaju u pravosudnim institucijama s ciljem prevencije seksualnog i rodno zasnovanog uznemiravanja.


Obuci su prisustvovali savjetnici i savjetnice iz sedamnaest pravosudnih institucija. Edukatorice na obuci bile su Mihaela Jovanović, sutkinja Osnovnog suda u Zavidovićima i Slavica Tadić, predsjednica Osnovnog suda u Zvorniku.

Visoko sudsko i tužilačko vijeće Bosne i Hercegovine (VSTV BiH) zalaže se za promociju profesionalnih odnosa i poštivanja unutar pravosudnih institucija, čemu svjedoči i ovogodišnje usvajanje Strategije za unapređenje rodne ravnopravnosti u pravosuđu u BiH, na osnovu koje će sve pravosudne institucije izraditi vlastite akcione planove. O opredijeljenosti VSTV-a BiHda se zalaže za jednakost i profesionalne odnose unutar institucija, svjedoči i činjenica da je riječ o usvajanju prve strategije ove vrste u regionu. 

Izrada Strategije bila je jedna od preporuka proizašlih iz ankete o rodnoj ravnopravnosti u pravosuđu u BiH koju je proveo VSTV BiH 2018. godine i čiji su rezultati pokazali da većina ispitanika/ca, koji/e su doživjeli/e seksualno i/ili rodno zasnovano uznemiravanje na radnom mjestu ili u vezi posla, incident nije prijavio/la zbog straha od posljedica. Pored toga, većina je navela da smatra da svijest o rodnoj ravnopravnosti u pravosuđu nije na zadovoljavajućem nivou i da predstavlja važno pitanje koje je potrebno adresirati prvenstveno putem odgovarajućih edukacija.

Strategija je izrađena u okviru projekta Unapređenje efikasnosti sudova i odgovornosti sudija i tužilaca u BiH kojeg finansira Vlada Švedske.

Obuka je, zbog propisanih mjera s ciljem prevencije širenja virusa COVID 19, održana online.


Vijest je izvorno napisana na jeziku: Bosanskom.
Dostupna je i na: Engleskom.

Povratak na vrh

 

Unaprjeđenje poslovnih procesa nastavlja se u još deset bh. sudova

26.11.2020.

Visoko sudsko i tužilačko vijeće Bosne i Hercegovine, 23. i 24. novembra 2020. godine, u saradnji sa Švedskom sudskom administracijom i švedskim sudovima, organizovalo je radni sastanak sa predsjednicima bh. sudova i sudijama, kako bi predstavilo model unapređenja poslovnih procesa u sudovima, kroz reorganizaciju njihovog rada i ljudskih resursa. Glavni cilj sastanka bio je predstaviti nove metodologije u radu koje će pospješiti rad sudova.

Jedan od osnovnih ciljeva navedene aktivnosti je delegacija administrativnih zadataka sa sudije na pripravnike/volontere i nesudsko osoblje, kako bi bile kreirane pretpostavke za ispunjenje njihovog osnovnog zadatka - sudovanja.  

Model unapređenja poslovnih procesa u sudovima, kroz reorganizaciju rada sudova i ljudskih resursa u sudovima, realizuje se u okviru „Projekta unapređenja efikasnosti sudova i odgovornosti sudija i tužioca – treća faza“, kojeg finansira Vlade Švedske, i koji predstavlja nastavak uspješno provedenog Projekta ICEA II (2017-2020).

Unapređenju poslovnih procesa u sudovima, u ovoj fazi, pristupili su prvostepeni sudovi iz Sarajeva, Zenice, Travnika, Konjica, Širokog Brijega, Ljubuškog, Banja Luke, Prnjavora, i Doboja, uz podršku sudova iz Bijeljine, Tuzle i Prijedora, koji su već primijenili nove metode u svom radu. U prethodnoj fazi projekta, nove metodologije rada su uvedene u osam bh. sudova, što je rezultiralo pozitivnim promjenama koje se ogledaju kroz izmijenjeni i unaprijeđeni proces njihovog rada, povećanu produktivnosti, povećanu kvalitetu rada sudija, uvođenje obuka za pripravnike i volontere, smanjenu opterećenosti sudija administrativnim poslovima.

„Današnji sastanak i prisustvo predsjednika sudova, predstavlja potvrdu da smo u prethodnom periodu ostvarili značajne rezultate koji pokazuju da je reorganizacija procesa rada u sudu neophodna ali i da je to model koji treba postati standard u sudovima u cijeloj BiH. Rezultati koje smo postigli tokom implementacije prethodne faze projekta i koje želimo prenijeti i na ostale sudove, doprinose bržem i kvalitetnijem radu sudova i odvijanju radnih procesa u sudovima, uključujući kraće trajanje postupaka, smanjenje broja neriješenih predmeta, smanjenje troškova suda, omogućavaju da zadržimo kontinuitet reformskih aktivnosti koje predvodi Visoko sudsko i tužilačko vijeće Bosne i Hercegovine, a što je i jedan od strateških ciljeva ove institucije.“ – istakla je tokom svog obraćanja, Sanela Gorušanović Butigan potpredsjednica Visokog sudskog i tužilačkog vijeća Bosne i Hercegovine.

Kako je istaknuto tokom dvodnevnog sastanka, nastavak saradnje sa Švedskom sudskom administracijom i švedskim sudovima na uspostavljanju novog modela rada i u drugim sudovima, samo je jedan od koraka neophodnih za nastavak reformskih procesa u bh. pravosuđu. Održani sastanak je uvod u aktivnosti koje će uslijediti s ciljem unapređenja rada sudova.


Vijest je izvorno napisana na jeziku: Bosanskom

Povratak na vrh

 

VSTV BiH dio globalne kampanje "16 dana aktivizma protiv rodno zasnovanog nasilja"

25.11.2020.

(Sarajevo, 25. novembar 2020. godine) - Visoko sudsko i tužilačko vijeće Bosne i Hercegovine (VSTV BiH) i ove godine obilježava i podržava Međunarodnu kampanju „16 dana aktivizma protiv rodno zasnovanog nasilja“, koja se obilježava od 25. novembra do 10. decembra 2020. godine.

Globalna kampanja, čiji je cilj podizanje svijesti javnosti o problemu nasilja nad ženama i djevojčicama, svake se godine provodi širom svijeta. Kampanja simbolično počinje 25. novembra, kada se obilježava Međunarodni dan borbe protiv nasilja nad ženama, i traje do 10. decembra, Međunarodnog dana ljudskih prava.

VSTV BiH svoju podršku u borbi protiv rodno zasnovanog nasilja nastoji pružiti kroz aktivnosti projekta „Unapređenje efikasnosti sudova i odgovornosti sudija i tužilaca u BiH“, kojeg realizuje uz podršku Vlade Švedske, a koje su usmjerene na unaprjeđenje rodne ravnopravnosti u pravosuđu i pružanju podrške u ostvarenju prava ranjivih grupa, uključujući žene žrtve nasilja, u kontaktu sa pravosuđem.

Kao doprinos u realizaciji globalne kampanje, VSTV BiH će 4. decembra organizovati početnu obuku za savjetnike za prevenciju seksualnog i rodno zasnovanog uznemiravanja u pravosudnim institucijama u BiH, s ciljem osiguravanja jednakih radnih uslova u pravosudnim institucijama, bez obzira na spol/rod, te promocije profesionalnog, zdravog i dostojanstvenog radnog okruženja, sprječavanjem pojava seksualnog i rodno zasnovanog uznemiravanja.

VSTV BiH je svjestan izazova s kojim se susreću ranjive kategorije stanovništva u svakodnevnom životu te u doticaju s pravosuđem, kao i neophodnosti intenzivnijeg rada na poboljšanju trenutne situacije, posebno u segmentu zaštite žena žrtava nasilja.

Na potrebu intenzivnijeg angažmana u navedenom segmentu, ukazuju i rezultati istraživanjâ, prema kojim je nasilje nad ženama jedan od najčešćih oblika kršenja ljudskih prava, te da je u BiH, čak 47% žena, tokom života iskusilo neki oblik nasilja.

VSTV BiH se zalaže za provođenje svih zakonodavnih i drugih mjera koje za cilj imaju osiguravanje pravnog, institucijskog i organizacijskog okvira za prevenciju nasilja nad ženama, generalno zaštitu žrtava nasilja te kažnjavanje počinitelja nasilja.

U nastojanju da dodatno unaprijedi rodnu ravnopravnost u pravosuđu BiH, kao jedan od preduslova za iskorjenjivanje rodno zasnovanog nasilja, VSTV BiH je usvojilo Strategiju za unapređenje rodne ravnopravnosti u pravosuđu BiH, na temelju koje će sve pravosudne institucije donijeti vlastite akcione planove te redovno izvještavati VSTV BiH o postignutom napretku.


Vijest je izvorno napisana na jeziku: Bosanskom

Povratak na vrh

 

Međunarodni dan djeteta: Položaj djece i maloljetnika u doticaju sa pravosuđem mora biti bolji

20.11.2020.

Unaprjeđenje položaja djece i maloljetnika koji su u doticaju sa pravosuđem, treba biti u vrhu liste prioriteta svih pravosudnih institucija, jedan je od zaključaka proizašlih iz prethodnih aktivnosti i analiza koje je Visoko sudsko i tužilačko vijeće Bosne i Hercegovine (VSTV BiH/Vijeće) realizovalo u proteklom periodu.

Unaprjeđenjem sistema zaštite prava djece i maloljetnika trebaju biti obuhvaćeni svi načini na koje se djeca susreću sa pravosudnim sistemom, bilo kao žrtve, svjedoci, navodni počinioci ili kroz slučajeve koji uključuju brigu, starateljstvo ili zaštitu djece.

VSTV BiH već godinama, 20. novembra, kada se obilježava Međunarodni dan djeteta, sumira postignute rezultate, ali i ukazuje na nedostatke u sistemu zaštite djece i maloljetnika u kontaktu sa pravosudnim institucijama.

Međunarodni dan djeteta koji je uspostavila organizacija Ujedinjenih naroda (UN), obilježava se od 1989. godine u cijelom svijetu, s ciljem boljeg razumijevanja, prihvaćanja i dobrobiti sve djece.

S ciljem poboljšanja položaja ove populacije i ostvarivanja većeg nivoa prava, VSTV BiH je dosadašnjim djelovanjem izradio ilustrovani vodič kroz krivični postupak za djecu žrtve/svjedoke krivičnih djela i njihove roditelje/staratelje. Izrađena je i analiza stepena primjene odredbi Zakona o zaštiti i postupanju sa djecom i maloljetnicima u krivičnom postupku u sudovima u BiH, na osnovu koje su izdate i preporuke sudovima za unaprjeđenje rada. U septembru ove godine, Vijeće je u saradnji sa UNICEF-om, započelo i proces izrade standarda za opremanje prostorija za saslušanje djece u kontaktu sa zakonom.

Aktivnosti usmjerene na jačanje vladavine prava, demokratije, ljudskih prava i unapređenje položaja ranjivih grupa u kontaktu sa sudom, VSTV BiH je realizovao u okviru projekta Unapređenje efikasnosti sudova i odgovornosti sudija i tužilaca u BiH, uz podšku Vlade Švedske.

Unaprjeđenje položaja ranjivih skupina, posebno djece i maloljetnika i u narednom će periodu biti u fokusu aktivnosti Visokog sudskog i  tužilačkog vijeća BiH.


Vijest je izvorno napisana na jeziku: Bosanskom

Povratak na vrh

 

Usvojena Strategija za unapređenje rodne ravnopravnosti u pravosuđu BiH

29.10.2020.

(Sarajevo, 29. oktobar 2020. godine) - Visoko sudsko i tužilačko vijeće Bosne i Hercegovine usvojilo je Strategiju za unapređenje rodne ravnopravnosti u pravosuđu u BiH na osnovu koje će sve pravosudne institucije izraditi vlastite akcione planove.

Izrada Strategije bila je jedna od preporuka proizašlih iz ankete o rodnoj ravnopravnosti u pravosuđu BiH provedene od strane VSTV BiH 2018. godine, čiji su rezultati pokazali da većina ispitanika/ca, koji/e su doživjeli/e seksualno i/ili rodno zasnovano uznemiravanje na radnom mjestu ili u vezi posla, incident nije prijavila zbog straha od posljedica. Pored toga, većina je navela da smatra da se svijest o rodnoj ravnopravnosti u pravosuđu nalazi na srednjem nivou i da predstavlja važno pitanje koje je potrebno adresirati prvenstveno putem odgovarajućih edukacija.

Također, rezultati istraživanja, provedenih od strane nevladinih i međunarodnih organizacija, koje u fokusu svog djelovanja imaju oblast rodne ravnopravnosti, ukazali su na postojanje rodnih stereotipa i predrasuda među pojedinim pripadnicima pravosudne zajednice.

Iako je Bosna i Hercegovina uspostavila značajan zakonodavni okvir u oblasti rodne ravnopravnosti, unutar kojeg se posebno izdvajaju Zakon o zabrani diskriminacije i Zakon o ravnopravnosti spolova u BiH, samo postojanje zakonodavnog okvira nije nužno garant za postizanje rodne ravnopravnosti. Stoga je, kako bi se unaprijedila rodna ravnopravnost u pravosuđu BiH, VSTV BiH usvojio ovu Strategiju te, po prvi put,  postavio, strateške ciljeve u tu svrhu. Predviđeno je da se Strategija implementira primjenom metode gender mainstreaming-a, odnosno pristupa u donošenju politika, zakona, programa, koji uzima u obzir različite interese i potrebe muškaraca i žena.

Kada je riječ o ulogama VSTV-a BiH i pravosudnih institucija u procesu implementacije Strategije, VSTV BiH će koordinirati procesom donošenja akcionih planova od strane pravosudnih institucija te pružati podršku i donositi uputstva u okviru navedenog procesa, sa krajnjim ciljem omogućavanja jednakog pristupa pravdi i jednakosti svih građana pred zakonom.

Strategija za unapređenje rodne ravnopravnosti u pravosuđu BiH izrađena je u okviru Projekta „Unapređenje efikasnosti sudova i odgovornosti sudija i tužilaca u BiH – druga faza“, kojeg je implementiralo VSTV BiH, uz podršku Vlade Švedske.

Za dodatne informacije obratite se obratite Kabinetu Predsjedništva VSTV-a BiH na telefon 033 707 570 ili mobilni telefon 061 


Vijest je izvorno napisana na jeziku: Bosanskom.
Dostupna je i na: Engleskom.

Povratak na vrh