Početna stranica Portala pravosuđa BiH


Visoko sudsko i tužilačko vijeće
Bosne i Hercegovine

mail print fav manja slovaveca slova

Dvanaest godina Centra za sudsku dokumentaciju Sekretarijata VSTV-a

28.05.2020.

(Sarajevo, 28. maj 2020. godine) – Centar za sudsku dokumentaciju Sekretarijata (CSD) Visokog sudskog i tužilačkog vijeća Bosne i Hercegovine (VSTV BiH) danas obilježava dvanaest godina svoga rada. Kao i prethodnih godina, i ovogodišnji jubilej se obilježava radno kroz opredijeljenost da se dalje unaprijedi pristup pravnim informacijama i odabranoj sudskoj praksi Bosne i Hercegovine na jednostavan i brz način.

Baza sudskih odluka, dostupna putem web stranice http://www.pravosudje.ba/csd trenutno sadrži 12.788 odabranih odluka koje korisnici mogu pretraživati prema različitim kriterijima, kao što su naziv suda, broj i vrsta predmeta, datum donošenja odluke, vrsta odluke, pravna oblast, sadržaj odluke itd. U narednom periodu, u saradnji sa najvišim sudovima u Bosni i Hercegovini, u okviru projekta „Izgradnja efikasnog pravosuđa u službi građana“ – IPA 2017 finansiranog od strane Evropske unije - Komponenta „Jačanje odjeljenja za evidenciju sudske prakse/sudsku praksu“ uspostaviće se i baza sudskih stavova najviših sudova u Bosni i Hercegovini, putem koje će se uspostaviti bolja evidencija sudske prakse tih sudova.

U narednom periodu CSD će ažurirati Mapu ratnih zločina koju je VSTV BiH preuzeo od Misije OSCE u Bosni i Hercegovini u decembru prošle godine. Takođe će se nastaviti saradnja sa entitetskim centrima za edukaciju sudija i tužilaca, pružanjem podrške Stalnoj komisiji za edukaciju. U skladu sa potrebom, CSD će pružiti podršku i radu panelâ za ujednačavanje sudske prakse.

                                                                                                                                                       - kraj -


Vijest je izvorno napisana na jeziku: Bosanskom

Povratak na vrh

 

Korak dalje ka ukidanju diskriminacije nad LGBTI osobama

15.05.2020.

17. maj – Međunarodni dan borbe protiv homofobije, bifobije i transfobije


(Sarajevo, 17. maj 2020. godine) – U sjećanje na 17.05.1990. godine, kada je Svjetska zdravstvena organizacija uklonila homoseksualnost sa liste Međunarodne klasifikacije bolesti, obilježava se Međunarodni dan borbe protiv homofobije, bifobije i transfobije.

Pristup pravdi mora biti jednak i uniforman za sve građane pred sudom, a odnos nosioca pravosudnih funkcija prema svim korisnicima pravosudnog sistema mora biti jednak bez obzira na spol, seksualnu orijentaciju, rodni identitet i spolne karakteristike.

U tom smislu, a obzirom da je problem diskriminacije istaknut kao jedan od gorućih problema sa kojima se brojne ranjive grupe, uključujući LGBTI osobe, suočavaju, Visoko sudsko i tužilačko vijeće Bosne i Hercegovine (u daljem tekstu: VSTV BiH) je, u okviru Projekta “Unapređenje efikasnosti sudova i odgovornosti sudija i tužilaca u BiH – druga faza“, koji finansira Vlada Švedske, izvršilo analizu predmeta diskriminacije na sudovima u Bosni i Hercegovini.

Na temelju rezultata predmetne Analize, VSTV BiH je izvršilo dopunu Sistema za automatsko upravljanje predmetima (u daljem tekstu: CMS sistem), kako bi se omogućilo sveobuhvatno prikupljanje podataka o oblicima, vrstama i osnovama diskriminacije u pravosuđu BiH.

Naime, adekvatno prikupljanje podataka, koje prije toga nije bilo moguće, je neizostavan uslov za vršenje monitoringa stanja kada je riječ o predmetima diskriminacije, a zatim, što je najvažnije, i poduzimanje aktivnosti za otklanjanje eventualno utvrđenih nepravilnosti.

Pored toga, neujednačena sudska praksa u ovoj oblasti, kao i nedovoljno razumijevanje pojedinih instituta Zakona o zabrani diskriminacije, ukazali su i na potrebu dodatne edukacije sudija i drugih uposlenika sudova, koji vrše unos podataka u CMS sistem. Stoga, VSTV BiH planira provesti odgovarajuće obuke, kojima će se nosioci pravosudnih funkcija i pravosudno osoblje dodatno educirati o značaju i načinu unošenja podataka, koji se odnose na diskriminaciju.

Dakle, unapređenje načina unošenja i prikupljanja podataka omogućava identificiranje, pa slijedom toga i otklanjanje eventualnih problema u pravosuđu BiH kada je riječ o postupanju u predmetima diskriminacije. Posljedično tome, pravosuđe, koje pravilno primjenjuje Zakon o zabrani diskriminacije, kreira pravnu sigurnost i u konačnici omogućava pristup pravdi za sve građane BiH.

Također se napominje da VSTV BiH brine o tome da se programima obuke i stručnog usavršavanja entitetskih centara za edukaciju sudija i tužilaca obuhvate odgovarajuće obuke/seminari, sa ciljem upoznavanja nosioca pravosudnih funkcija sa položajem i potrebama pripadnika ranjivih grupa, kao ravnopravnih korisnika pravosuđa, te pružanja adekvatne pomoći i podrške u ostvarenju njihovih prava, tj. osiguranja jednakog pristupa pravdi.

Za više informacija molimo da se obratite Kabinetu Predsjedništva na telefone 033 707 570 ili mobilni telefon 061 131 785.


- KRAJ-

 

 


Vijest je izvorno napisana na jeziku: Bosanskom

Povratak na vrh

 

IN MEMORIAM, ILZA SEFEROVIĆ

11.05.2020.

S velikim žaljenjem obavještavamo pravosudnu zajednicu da je uvažena tužiteljica Kantonalnog tužilaštva Unsko-sanskog kantona Ilza Seferović, preminula dana 09.05.2020. godine nakon duže bolesti.

Povodom nenadoknadivog gubitka porodici Seferović i svim kolegama i prijateljima uvažene tužiteljice Seferović, predsjednik Visokog sudskog i tužilačkog vijeća Bosne i Hercegovine Milan Tegeltija, članovi Predsjedništva i direktor Sekretarijata VSTV-a BiH zajedno sa uposlenicima, izražavaju duboko saučešće. 

Ilza Seferović je rođena 02.11.1956. godine u Mrkonjić Gradu. Pravni fakultet je završila 1985. godine u Banjoj Luci. Karijeru u pravosuđu je započela kao sudija za prekršaje Suda za prekršaje u Velikoj Klauši 2001. godine. Od 2006. godine je obnašala funkciju sudije Općinskog suda u Velikoj Kladuši, a 2009. godine je imenovana za kantonalnu tužiteljicu Kantonalnog tužilaštva Unsko-sanskog kantona.


Vijest je izvorno napisana na jeziku: Bosanskom

Povratak na vrh

 

Sjednica Visokog sudskog i tužilačkog vijeća Bosne i Hercegovine

11.05.2020.

Sjednica Visokog sudskog i tužilačkog vijeća Bosne i Hercegovine koja je trebala biti održana danas, zbog tehničkih problema sa internet vezom, pomjerena je za četvrtak 14. maja 2020. godine sa početkom u 12.00 sati.

Izvor vijesti: Visoko sudsko i tužilačko vijeće BiH


Vijest je izvorno napisana na jeziku: Bosanskom

Povratak na vrh

 

Nova Odluka VSTV-a BiH o organizaciji rada u sudovima i tužilaštvima u Bosni i Hercegovini

30.04.2020.

(Sarajevo, 30. april 2020. godine) – Tokom današnje elektronske sjednice Visokog sudskog i tužilačkog vijeća Bosne i Hercegovine (VSTV BiH), održane 30. aprila 2020. godine, između ostalog, stavljene su van snage prethodne odluke, te je usvojena  nova Odluka o organizaciji rada u sudovima i tužilaštvima u Bosni i Hercegovini u naprednom periodu tokom trajanja pandemije COVID-19 virusa.

U navedenoj Odluci je naglašeno da rad pravosudnih institucija mora biti usklađen sa odlukama nadležnih kriznih štabova i drugih nadležnih organa za upravljanje krizom na teritoriji nadležnosti svake pojedinačne institucije.

Nadalje je istaknuto da sve odluke o liberalizaciji mjera rada u pravosudnim institucijama moraju biti srazmjerne trenutnoj epidemiološkoj situaciji na području rada svake institucije koja se mora svakodnevno pratiti te shodno istoj uvoditi ili ublažavati mjere.

Predsjednici sudova i glavni tužioci imaju obavezu i da preduzimaju sinhronizovane i koordinisane mjere i liberalizuju mjere u području krivične nadležnosti. Takođe su obavezni do 15.5.2020. godine uvesti puno radno vrijeme onih koji dolaze na posao te odrediti optimalan broj nosilaca pravosudnih funkcija i radnika koji dolaze na posao shodno prostornim mogućnostima svake pojedinačne pravosudne institucije za rad u uslovima socijalne distance te zdravstvene i epidemiološke zaštite svih koji dolaze na posao i lica koja po pozivu dolaze u pravosudne institucije. Svi predsjednici sudova i glavni tužioci su dužni voditi računa i o ravnomjernom opterećenju svih nosilaca pravosudnih funkcija i radnika prilikom pravljenja rasporeda poslova shodno liberalizaciji mjera koje preduzimaju.

Nadalje, sve pravosudne institucije su dužne prije liberalizacije mjera i uspostavljanja novog načina rada obezbjediti dovoljan broj zaštitnih sredstava. U Odluci je navedeno da pored ostalih preporuka nadležnih epidemioloških, sanitarnih i drugih institucija, zaštitna sredstva posebno trebaju obuhvatati: postavljanje korita za dezinfekciju obuće (dezobarijera) na ulazima u zgradu pravosudne institucije, postavljanje dozatora sa dezinfekcionim sredstvom za ruke na ulazima u zgradu pravosudne institucije, mjerenje temperature na ulazima u pravosudne institucije, obavezno nošenje zaštitne maske tokom boravka u zgradi pravosudne institucije, zaštitnih rukavica, u skladu sa ukazanom potrebom ili preporukama epidemiološko-sanitarnih službi organizovanje dezinfekcije svih prostorija u zgradi pravosudne institucije, a posebno javno dostupnih prostorija (hodnici, pisarnice, protokoli, prostorije za zadržavanje lica lišenih slobode, sudnice, prostorije za saslušanje, toaleti i sl.), kao i organizovati preduzimanje drugih preventivno tehničkih mjera za koje se ocijeni da su odgovarajuće za zgradu pravosudne institucije i uslove u njoj.

Predsjednici sudova i glavni tužioci su takođe dužni sačiniti Plan liberalizacije mjera u institucijama kojima rukovode te isti dostaviti VSTV-u BiH, ministarstvima pravde i advokatskim komorama.

U slučaju nepostojanja adekvatnih zaštitnih sredstava neophodnih za liberalizaciju mjera na sudovima i tužilaštvima, predsjednici sudovi i glavni tužioci će o istom obavijestiti nadležna ministarstva pravde te VSTV BiH u cilju obezbjeđivanja ovih sredstava. Takođe je istaknuto da, dok se navedena sredstva ne obezbjede, predsjednici sudova i glavni tužioci neće početi sa liberalizacijom mjera shodno ovoj odluci, već će nastaviti sa dosadašnjim načinom rada shodno ranijim odlukama.

U Odluci je takođe naglašeno da je ročišta moguće organizovati i zakazivati samo na način i u prostorijama u kojima je moguće obezbjediti adekvatnu socijalnu distancu svih prisutnih i konstantno prirodno provjetravanje, vodeći računa o hitnosti predmeta, starosti predmeta te broju učesnika u postupku.                                                                                           

Nadalje, o svim mjerama u organizaciji rada predsjednici sudova i glavni tužioci će obavijestiti VSTV BiH, ministarstva pravde te advokatske komore te istaći jasna uputstva na ulazima u sudove i tužilaštva o načinu ponašanja svih koji ulaze u zgrade pravosudnih institucija.

Konačno, Odluka je na snazi dok traju vanredne okolnosti uzrokovane virusom COVID-19 (korona virus) u Bosni i Hercegovini.

                                                                                                                                              - kraj  -


Vijest je izvorno napisana na jeziku: Bosanskom

Povratak na vrh

 

Godišnji izvještaj VSTV BiH za 2019. godinu

30.04.2020.

Obavještavamo vas da je Godišnji izvještaj Visokog sudskog i tužilačkog vijeća Bosne i Hercegovine za 2019. godinu dostupan ovdje.


Vijest je izvorno napisana na jeziku: Bosanskom

Povratak na vrh

 

Sudovi u BiH tokom prvog kvartala 2020.godine riješili preko 53.000 najstarijih predmeta.

22.04.2020.

Od 2010. godine riješeno preko 1.150.000 najstarijih predmeta


(Sarajevo, 22.april 2020. godine) – Prema najnovijim podacima godišnje analize i praćenja procesa rješavanja najstarijih predmeta, sudovi u Bosni i Hercegovini su tokom prvog kvartala 2020. godine riješili preko 53.000 najstarijih predmeta. U poređenju sa istim periodom 2019. godine smanjen je broj riješenih predmeta iz planova, pri čemu moramo imati u vidu činjenicu da su tokom  druge polovine mjeseca marta sudovi radili u posebnom režimu prouzrokovanim pandemijom SARS-CoV19.

Za 2020. godinu, planom je predviđeno da se riješi  162.716 najstarijih predmeta, od čega je riješeno 33%. Preciznije, od 1. januara do 31. marta 2020. godine, sudovi u BiH su riješili ukupno 53.616 najstarijih predmeta što je doprinijelo kontinuiranom smanjenju broja neriješenih starih predmeta odnosno povećanju efikasnosti sudova u BiH, a samim tim i pravosuđa u cjelini.

U sudovima Federacije BiH ukupno je riješeno 36.510 predmeta.  Istovremeno, sudovi u Republici Srpskoj su riješili  15.781 predmet. Sudovi Brčko Distrikta BiH su u tokom prvog kvartala 2020. godine riješili 820 predmeta, dok je Sud BiH riješio 505 najstarijih predmeta.

U priloženom dokumentu može se detaljno pogledati realizacija planova na nivou svih sudova u BiH, po godini iniciranja predmeta za period 1.1.- 31.03.2020. godine, a na osnovu podataka koji su bili predmet analize. Prikazani podaci pokazuju ukupan broj predmeta u planu, broj riješenih predmeta iz plana, procenat realizacije plana, broj sudija koji su radili na predmetima iz plana, te procenat riješenih predmeta u odnosu na ukupan broj predmeta u planu u promatranoj  starosnoj kategoriji.

 Za više informacija molimo da se obratite Kabinetu Predsjedništva na telefon 033 707 594.

 

 

                                                       -KRAJ-


Vijest je izvorno napisana na jeziku: Bosanskom

Povratak na vrh

 

Zajedničko saopštenje za javnost

17.04.2020.

VSTS/VSTV BiH i Ministarstva sigurnosti BiH


(Sarajevo, 15. april 2020. godine) – U prostorijama Visokog sudskog i tužilačkog savjeta/vijeća Bosne i Hercegovine (VSTS/VSTV BiH) danas, 15. aprila 2020. godine, održan je sastanak ministra sigurnosti BiH Fahrudina Radončića i predsjednika VSTS-a/VSTV-a BiH Milana Tegeltije u vezi sa funkcionisanjem sigurnosnih i pravosudnih institucija za vrijeme trajanja vanrednih okolnosti uzrokovanih pandemijom COVID-19 (korona) virusa u BiH.

Ministar Radončić i predsjednik Tegeltija razmijenili su informacije i razgovarali o više važnih tema vezanih za funkcionisanje i saradnju sigurnosnih i pravosudnih institucija u BiH za vrijeme pandemije, te zaključili sljedeće:

1. Sve sigurnosne i pravosudne institucije u BiH za vrijeme trajanja vanrednih okolnosti uslijed pandemije ostvaruju svoju ulogu predviđenu Ustavom i zakonima.

2. Saradnja između sigurnosnih i pravosudnih institucija u BiH je na zadovoljavajućem nivou te odgovara svim izazovima vanrednih okolnosti.

3. Radi izbjegavanja štetnih posljedica po prava građana potrebno je hitno normativno urediti pitanje rokova u sudskim postupcima na nivou BiH, Federacije BiH i Brčko distrikta BiH, u  skladu sa inicijativom VSTS/VSTV BiH.

4. Ministar sigurnosti BiH podržao je inicijativu VSTS/VSTV BiH za donošenje propisa na svim nivoima za omogućavanje on-line suđenja u BiH.

5. Ministar sigurnosti BiH i predsjednik VSTS/VSTV BiH pozvali su vještake obducente u Federaciji BiH na hitno započinjanje rada na obdukcijama u Federaciji BiH shodno tužilačkim           naredbama, smatrajući dalju opstrukciju rada na obdukcijama nedopustivom.

6. Današnji sastanak predstavlja jedan u nizu sastanaka koji će sigurno u budućnosti unaprijediti saradnju između pravosudnih i sigurnosnih institucija u BiH.


- kraj -


Vijest je izvorno napisana na jeziku: Bosanskom

Povratak na vrh

 

On-line konferencija predsjednika Tegeltije i glavnih tužilaca

08.04.2020.

Pojačano praćenje javnih nabavki i hitno osiguravanje preduslova za obavljanje obdukcija 

(Sarajevo, 8. april 2020. godine) – Predsjednik Visokog sudskog i tužilačkog savjeta Bosne i Hercegovine (VSTS BiH) Milan Tegeltija održao je danas on-line konferenciju sa svim glavnim tužiocima u BiH vezano za funkcionisanje tužilačkog sistema za vrijeme trajanja vanrednih okolnosti izazvanih pandemijom COVID-19 u BiH.

Na sastanku su usvojeni sljedeći zaključci:

  1. Sva tužilaštva u BiH, za vrijeme trajanja vanrednih okolnosti izazvanih pandemijom, ostvaruju svoju Ustavom i zakonima predviđenu ulogu,  uz predviđene mjere zaštite zaposlenih i građana, postupajući prema odluci VSTS-a BiH u pogledu organizacije i prioriteta rada tužilaštava.
  2. Pored već navedenih prioriteta procesuiranja krivičnih djela protiv zdravlja ljudi, za vrijeme trajanja vanrednih okolnosti, sva tužilaštva u BiH prate i pratiće, sa pojačanom pažnjom, sve javne nabavke koje se realizuju za vrijeme pandemije te će u slučaju postojanja osnova sumnje na izvršenje koruptivnih krivičnih djela korištenjem ove situacije, procesuirati sva odgovorna lica za koja postoji osnov sumnje za izvršenje ovih krivičnih djela.
  3. Tužilaštva se za vrijeme vanrednih okolnosti suočavaju sa problemom izbjegavanja vršenja obdukcija od strane obducenata, koji izbjegavanje pravdaju rizikom i nepostojanjem odgovarajućih zaštitno-tehničkih uslova za vršenje obdukcija. Zbog toga pozivamo nadležne organe izvršnih vlasti svih nivoa u BiH za hitno obezbjeđenje zaštitno-tehničkih uslova kojom bi bilo omogućeno vršenje obdukcija za vrijeme trajanja pandemije, s obzirom da se radi o istražnoj radnji koja ne trpi odlaganje te koja protekom vremena zbog procesa propadanja leša može biti dovedena u pitanje.

                                                                   - kraj  -


Vijest je izvorno napisana na jeziku: Bosanskom

Povratak na vrh

 

8 april Međunarodni dan Roma

08.04.2020.


Međunarodni dan Roma obilježava se 8. aprila još od 1971. godine, u sjećanje na prvi Svjetski kongres Roma, kada su se prvi put susreli predstavnici Roma iz 25 zemalja i osnovali Romsku uniju. Tog dana izabrani su romska zastava i službena himna i  odlučeno je da se izmijene svi uvredljivi nazivi njihovog naroda sa riječju Rom što u prevodu sa romskog jezika znači čovjek.

Iako su ostvareni brojni pomaci, s ciljem punog uključivanja Roma u sve društvene tokove, prvenstveno u kontekstu uspostavljanja zakonodavnog i institucionalnog okvira, Romi u BiH se i danas suočavaju s kršenjem njihovih osnovnih prava, te je potrebno nastaviti aktivno djelovanje u tom pravcu, na svim nivoima vlasti u BiH i obezbijediti bolji pristup u ostvarivanju njihovih socijalnih, ekonomskih i kulturnih prava.

Pristup pravdi mora biti jednak i uniforman za sve građane pred sudom, a odnos nosioca pravosudnih funkcija prema svim korisnicima pravosudnog sistema mora biti jednak bez obzira na porijeklo, rasu, spol, dob, vjeru, nacionalnost, društveni ili ekonomski status.

U tom smislu, a obzirom da je problem diskriminacije istaknut kao jedan od gorućih problema sa kojima se Romi suočavaju, Visoko sudsko i tužilačko vijeće Bosne i Hercegovine (u daljem tekstu: VSTV BiH) je, u okviru Projekta “Unapređenje efikasnosti sudova i odgovornosti sudija i tužilaca u BiH – druga faza“, koji finansira Vlada Švedske, izvršilo analizu predmeta diskriminacije na sudovima u Bosni i Hercegovini.

Na temelju rezultata predmetne Analize, VSTV BiH je izvršilo dopunu Sistema za automatsko upravljanje predmetima (u daljem tekstu: CMS sistem), kako bi se omogućilo sveobuhvatno prikupljanje podataka o oblicima, vrstama i osnovama diskriminacije u pravosuđu BiH.

Naime, adekvatno prikupljanje podataka, koje prije toga nije bilo moguće, je neizostavan uslov za vršenje monitoringa stanja kada je riječ o predmetima diskriminacije, a zatim, što je najvažnije, i poduzimanje aktivnosti za otklanjanje eventualno utvrđenih nepravilnosti.

Pored toga, neujednačena sudska praksa u ovoj oblasti, kao i nedovoljno razumijevanje pojedinih instituta Zakona o zabrani diskriminacije, ukazali su i na potrebu dodatne edukacije sudija i drugih uposlenika sudova, koji vrše unos podataka u CMS sistem. Stoga, VSTV BiH planira provesti odgovarajuće obuke, kojima će se nosioci pravosudnih funkcija i pravosudno osoblje dodatno educirati o značaju i načinu unošenja podataka, koji se odnose na diskriminaciju.

Dakle, unapređenje načina unošenja i prikupljanja podataka omogućava identificiranje, pa slijedom toga i otklanjanje eventualnih problema u pravosuđu BiH kada je riječ o postupanju u predmetima diskriminacije. Posljedično tome, pravosuđe, koje pravilno primjenjuje Zakon o zabrani diskriminacije, kreira pravnu sigurnost i u konačnici omogućava pristup pravdi za sve građane BiH.

Također se napominje da VSTV BiH brine o tome da se programima obuke i stručnog usavršavanja entitetskih centara za edukaciju sudija i tužilaca obuhvate odgovarajuće obuke/seminari, sa ciljem upoznavanja nosioca pravosudnih funkcija sa položajem i potrebama pripadnika ranjivih grupa, kao ravnopravnih korisnika pravosuđa, te pružanja adekvatne pomoći i podrške u ostvarenju njihovih prava, tj. osiguranja jednakog pristupa pravdi.

 

Za više informacija molimo da se obratite Kabinetu Predsjedništva na telefone 033 707 570 ili mobilni telefon 061 131 785.

 

 


Vijest je izvorno napisana na jeziku: Bosanskom

Povratak na vrh