Početna stranica Portala pravosuđa BiH


Visoko sudsko i tužilačko vijeće
Bosne i Hercegovine

Strateški plan VSTV-a BiH za period 2014. - 2018.

25.09.2014.

Kako bi se osigurao planski pristup strateškim reformama pravosuđa u Bosni i Hercegovini Visoko sudsko i tužilačko vijeće Bosne i Hercegovine (u daljem tekstu: VSTV BiH) je,  kao prva institucija u sektoru pravosuđa, izradi strateškog plana pristupilo već 2005. godine, kada je na osnovu identificiranih problema u pravosudnom sektoru izradilo svoj prvi Strateški plan koji se odnosio na period mart 2005.– decembar 2006. godine.

Na temelju rezultata postignutih provedbom ovog prvog strateškog dokumenta, te uzimajući u obzir zahtjeve koje pred institucije Bosne i Hercegovine postavlja proces europskih integracija, razvijen je drugi Strateški plan VSTV-a BiH koji se odnosio na period 2007. – 2012. godine. 

Nakon usvajanja Strategije za reformu sektora pravde u BiH (u daljem tekstu: SRSP) za period od 2008. do 2012. godine i pripadajućeg Akcionog plana za period od 2009. do 2013. godine, s identificiranim ciljem stvaranja zajedničkog reformskog okvira za institucije u sektoru pravde u BiH i usuglašenim prioritetima za razvoj pravosudnog sektora u cjelini, nastala je potreba revidiranja Strateškog plana VSTV-a BiH odnosno njegovog usklađivanja sa Strategijom za reformu sektora pravde u BiH. Tako je VSTV BiH u decembru 2009. godine usvojio revidirani Strateški plan, koji se odnosio na period 2009. – 2013.  godine.

Slijedom preporuka Evropske komisije  institucije sektora pravde u BiH su u drugoj polovini 2013. godine realizirale brojne aktivnosti s ciljem izrade novog SRSP-a za period od 2014. do 2018. godine. Iako se njegovo usvajanje očekivalo na 11. Ministarskoj konferenciji za praćenje provedbe SRSP-a, održanoj 29. januara 2014. godine, do toga nije došlo, te je utvrđen rok od 60 dana za obavljanje dodatnih konsultacija oko spornih pitanja iz Nacrta SRSP-a za period 2014. – 2018.

Kako se kašnjenje u usvajanju SRSP-a, koji predstavlja okvirni strateški dokument svih institucija u sektoru pravde u BiH, ne bi negativno odrazilo na strateške aktivnosti VSTV-a BiH, VSTV BiH je u januaru 2014. godine pristupio izradi novog Strateškog plana za period 2014. – 2018.


Vijest je izvorno napisana na jeziku: Bosanskom.
Dostupna je i na: Engleskom.

Povratak na vrh