Početna stranica Portala pravosuđa BiH


Visoko sudsko i tužilačko vijeće
Bosne i Hercegovine

Na Vlašiću održana radionica „Procesuiranje predmeta krivičnih djela korupcije“

05.07.2019.

(Sarajevo,  5. juli 2019. godine) – Jednodnevna radionica na temu „Procesuiranje predmeta krivičnih djela korupcije“ održana je jučer na Vlašiću. Radionicu je organizovalo Visoko sudsko i tužilačko vijeće Bosne i Hercegovine (VSTV BiH) u okviru projekta „Izgradnja efikasnog pravosuđa u službi građana“ (Projekt IPA 2017) kojeg finansira Evropska unija iz programa pretpristupne pomoći Evropske unije IPA 2017. 

Učesnici radionice, sudije i tužioci koji rade na procesuiranju predmeta krivičnih djela korupcije, su razmijenili iskustva u radu na procesuiranju predmeta ove vrste. Razgovarali su o dužini trajanja ovih predmeta, kaznenoj politici u pogledu odmjeravanja kazne kod procesuiranja krivičnih djela korupcije i dokazivanja postojanja djela korupcije s ciljem usvajanja zajedničkih zaključaka u pogledu važnih pitanja u vezi rješavanja ovih predmeta. Predstavnici Misije OSCE-a u BiH su također predstavili preporuke iz izvještaja „Procjena potreba pravosuđa u procesuiranju korupcije kroz praćenje rada na krivičnim predmetima“ koji je izrađen u februaru 2019. godine na osnovu rezultata praćenja rada na predmetima korupcije u BiH. 

Radionicu je otvorila Ružica Jukić, potpredsjednica VSTV-a BiH, a moderator i izlagač je bio Goran Glamočanin, tužilac Posebnog odjela Republičkog tužilaštva Republike Srpske.

VSTV BiH zahvaljujući Evropskoj uniji u okviru Projekta IPA 2017 provodi značajne aktivnosti usmjerene na unapređenje procesuiranja predmeta krivičnih djela korupcije. U cilju implementacije Strategije BiH i Akcionog plana za borbu protiv korupcije uvest će se sistem za detaljno praćenje rada tužilaca i sudija u predmetima krivičnih djela korupcije polazeći od analize broja i trajanja predmeta korupcije. 

Na radionici su usvojeni sljedeći zaključci:
  1. Iako je pravosuđe poduzelo određene početne korake u primjeni preporuka navedenih u izvještaju OSCE-a „Procjena potreba pravosuđa u procesuiranju korupcije kroz praćenje rada na krivičnim predmetima“ iz 2018. godine, to nije dovoljno da bi se konstatovao napredak u pogledu procesuiranja predmeta krivičnog djela korupcije.
  2. S ciljem efikasnijeg upravljanja suđenjima u složenim predmetima krivičnog djela korupcije potrebno je da VSTV BiH, u saradnji sa predsjednicima sudova, razvije smjernice koje bi sudijama pomogle da efikasnije upravljaju suđenjima. 
  3. Konstatuje se potreba aktivnije uloge tužioca tokom trajanja istrage u krivičnim predmetima korupcije.
  4. Neophodno je vršiti kontinuiranu edukaciju ovlaštenih službenih organa, tužilaca i ostalog osoblja u tužilaštvima koje po nalogu tužioca radi na predmetima te insistirati na unapređenju inicijalne obuke za novoimenovana službena lica.  
  5. Potrebno je da sudije prilikom izrade presuda posebnu pažnju obrate na kvalitet obrazloženja odluka u krivičnim predmetima korupcije.
  6. Sudovi u cijeloj BiH trebaju usvojiti usklađenu kaznenu politiku u predmetima visoke korupcije, koja bi na odgovarajući način uzela u obzir težinu počinjenog krivičnog djela i osigurala odvraćajuću funkciju krivičnopravne sankcije.
  7. S ciljem ujednačavanja sudske prakse, potrebno je kreirati jedinstvenu bazu podataka o pravomoćnim sudskim odlukama donesenim u procesuiranim krivičnim predmetima korupcije.
  8. Uočena je potreba za kontinuiranim organiziranjem zajedničkih radionica i sastanaka tužilaca i sudija s ciljem razvoja diskusije o aktuelnim temama vezanim za procesuiranje krivičnih djela korupcije i usvajanjem zajedničkih zaključaka.
Projekat „Izgradnja efikasnog pravosuđa u službi građana“ finansira Evropska unija u iznosu od 5,95 miliona eura u periodu 2018. – 2021. godina i dio je šire podrške Evropske unije sektoru pravosuđa u Bosni i Hercegovini.

Za više informacija molimo da se obratite Kabinetu Predsjedništva VSTV-a BiH na telefon 033 707 570.

-KRAJ-


Vijest je napisana na jeziku: Bosanskom.
Dostupna je i na: Engleskom.

Povratak na vrh

Prateće fotografije

001_0507.jpg

002_0507.jpg

003_0507.jpg