• logo
 • osnovna stranica
 • Visoko sudsko i tužilačko vijeće Bosne i Hercegovine

  Idi na sadržaj
  BosanskiHrvatskiSrpskiСрпскиEnglish
 • Konkursi
 • VSTV BiH
 • Stop greškama u prijavama

  STOP GREŠKAMA U PRIJAVAMA!

  PRIJAVNI OBRAZAC

  Za sve objavljene oglase za popunjavanje uposleničkih pozicija, obavezno je popunjavanje prijavnog obrasca za pozicije uposlenika

  Ne dostavljati prijavne obrasce za pozicije sudija, tužilaca i stručnih saradnika. Isti neće biti prihvaćeni.

  Svaka ispravka ili izmjena prijavnog obrasca kandidata smatrat će se kao neuredna prijava. Prijavni obrazac je potrebno čitko popuniti, sve rubrike moraju biti ispunjene uz obavezan svojeručni potpis kojim se potvrđuju navodi iz izjava čiji se sadržaj ne dokazuje posebnim dokumentima. Prijavni obrazac ne dokazuje uslove iz teksta oglasa (koji se dokazuju traženom dokumentacijom), isti olakšava rad organu koji vrši izbor i imenovanje, te predstavlja samo 
  osnovne informacije o kandidatu. 

  Sve rubrike popuniti; ne ispravljati ili mijenjati prijavni obrazac; jasno navesti broj javnog oglasa i radno mjesto na koje se prijavljujete; prijavni obrazac potpisati; obratiti pažnju na slanje prijava u slučaju kada se prijavljujete na više oglasa.


  ZAHTIJEVANA STRUČNA SPREMA (DIPLOMA/SVJEDOČANSTVO)

  Za radna mjesta za koja se traži visoka stručna sprema, opšti uslov se dokazuje dodiplomskom (osnovnom) diplomom, ukoliko tekstom oglasa nije traženo drugačije.

  Za kandidate koji su visoko obrazovanje stekli po Bolonjskom sistemu studiranja, uz diplomu se dostavlja i dodatak diplomi, a u skladu sa odredbama člana 54. Okvirnog zakona o visokom obrazovanju u BiH („Službeni glasnik BiH, br. 59/07 i 59/09). Iznimno, samo u slučaju da visokoškolska ustanova dodatak diplomi nije uopšte izdavala, ni za jednog diplomca, kandidat je dužan da uz ovjerenu kopiju univerzitetske diplome dostavi uvjerenje visokoškolske ustanove da dodatak diplomi nije uopšte izdat, ni za jednog diplomca.

  Ukoliko kandidat iz određenog razloga ne posjeduje univerzitetsku diplomu, može dostaviti i ovjerenu kopiju uvjerenja o diplomiranju, koje ne može biti starije od roka potrebnog za izdavanje diplome, odnosno načelno ne može biti starije od jedne godine. U navedenom slučaju kandidati uz uvjerenje o diplomiranju moraju dostaviti i potpisano kratko obrazloženje - izjavu iz kojeg razloga dostavljaju uvjerenje, a ne ovjerenu kopiju univerzitetske diplome, te ukoliko diploma nije izdata u predviđenom roku, u tom slučaju dostaviti potvrdu visokoškolske ustanove da diploma nije izdata. 

  Kandidati koji su fakultet završili van Bosne i Hercegovine, odnosno koji su diplomu stekli u nekoj drugoj državi nakon 06.04.1992. godine, u obavezi su dostaviti ovjerenu kopiju nostrifikovane/priznate diplome (Rješenje o nostrifikaciji), u skladu sa odredbama Zakona o važnosti javnih isprava u Bosni i Hercegovini („Službeni glasnik BiH, br. 23/04). Ukoliko je postupak nostrifikacije/priznavanja započet ranije ili je u toku u momentu prijavljivanja na oglas, kandidat je dužan uz prijavu dostaviti i dokaz o podnesenom zahtjevu za nostrifikaciju/priznavanje diplome nadležnom organu.

  Neovisno o svim drugim zahtjevima iz oglasa, kandidati koji su završili studije po Bolonjskom sistemu studiranja, dužni su, pored ostale tražene dokumentacije, obavezno dostaviti diplomu prvog ciklusa (ili osnovnog dodiplomskog studija), čak i ako se oglasom traži drugi i treći ciklus Bolonjskog sistema studiranja, osim za integrisane studije kod kojih je potrebno dostaviti i dokaz da se radi o integrisanom studiju, ako to nije vidljivo iz same osnovne diplome, dodatka diplomi ili rješenja o nostrifikaciji/priznavanju.

  Ne dostavljati uvjerenje o diplomiranju starije od godinu dana. Također, ne dostavljati univerzitetske diplome akademskog zvanja magistra ili ekvivalenta, akademskog zvanja doktora ili ekvivalenta ili dr. slične diplome, ukoliko nisu eventualno tražene u posebnim uslovima teksta oglasa, budući da iste ne mogu dokazati stečeno zvanje završenog dodiplomskog (osnovnog) studija. Ne dostavljati univerzitetsku diploma bez dodatka diplomi ukoliko je visoko obrazovanje stečeno po Bolonjskom sistemu studiranja.


  VAŽEĆE UVJERENJE O DRŽAVLJANSTVU  

  Kandidati su dužni dostaviti ovjerenu kopiju važećeg uvjerenja o državljanstvu. Pod važećim uvjerenjem o državljanstvu podrazumijeva se uvjerenje koje nije starije od 6 mjeseci, pri čemu se navedeni rok računa od dana izdavanja uvjerenja od strane nadležnog organa (a ne od datuma ovjeravanja kopije istog) do dana predaje prijave na konkretan konkurs. 

  Uvjerenje o državljanstvu nema trajni karakter.

  U pogledu dokazivanja državljanstva i starosne dobi ne treba dostavljati kopiju lične karte, obavještenje/obavijest da je uveden u evidenciju prebivališta – boravišta sa ličnim (osobnim) podacima (obrazac prijava/odjava), nevažeće uvjerenje o državljanstvu, odnosno, uvjerenje starije od šest mjeseci od dana izdavanja od strane nadležnog organa.


  DOKAZ O TRAŽENOJ VRSTI RADNOG ISKUSTVA

  Pod radnim iskustvom podrazumijeva se radno iskustvo nakon stečene stručne spreme zahtijevane javnim oglasom.

  Kao dokaz kojim se dokazuje radno iskustvo u struci/zvanju/relevantno radno iskustvo mogu se dostaviti:

  Potvrde ili uvjerenja poslodavca ili poslodavaca kod kojih je kandidat radio ili radi, koja moraju biti precizna i detaljna, te sadržavati sve bitne elemente koji nedvosmisleno ukazuju na traženo radno iskustvo. Potvrda ili uvjerenje treba sadržavati podatke o tome na kojim je poslovima kandidat radio-naziv radnog mjesta, zahtijevanu stručnu spremu za obavljanje posla konkretnog radnog mjesta, koliko dugo je obavljao navedene poslove, opis poslova, navesti jasno preciziran period radnog angažovanja na radnim zadacima, dakle što više podataka koji će dokazati potrebno radno iskustvo. 

  Uvjerenje o činjenicama iz matične evidencije nadležne institucije za penzijsko i invalidsko osiguranje (listing), uz obavezno dostavljanje potvrde koja razjašnjava šifre zanimanja iz uvjerenja (listinga), tako da se na osnovu ovih dokumenata može utvrditi da li je kandidat radio na poslovima za koje se traži visoka stručna sprema/visoko obrazovanje, viša ili srednja stručna sprema i koliko dugo, odnosno da posjeduje traženo radno iskustvo.

  Pismo preporuke ili druga slična isprava se uzima u obzir kada sadrži sve elemente potvrde ili uvjerenja.


  ISTI ILI SLIČNI POSLOVI ZA POTREBE PROVOĐENJA KONKURSA

  Ukoliko se radi o radnom iskustvu na istim ili sličnim poslovima, koje je pravilnikom o unutrašnjoj organizaciji institucije određeno kao jedan od posebnih uslova, potvrda ili uvjerenje mora sadržavati podatke na osnovu kojih je moguće utvrditi da je kandidat radio na istim ili sličnim poslovima u odnosu na poslove i zadatke radnog mjesta na koje se prijavio, dakle podatke na kojim poslovima je kandidat radio, naziv radnog mjesta, da li su to poslovi visoke stručne spreme/visokog obrazovanja, više ili srednje stručne spreme, opis radnih zadataka, koliko dugo je obavljao navedene poslove i druge podatke kojima se dokazuje posjedovanje traženog radnog iskustva.
  DOKUMENTI KOJI SE NE PRIHVATAJU KAO VALJAN DOKAZ O TRAŽENOJ VRSTI RADNOG ISKUSTVA:

  Ne dostavljati radnu knjižicu jer ista ne može dokazati nijedan oblik radnog iskustva, može dokazati samo radni staž. Potvrde/uvjerenja kojima se dokazuje radni staž, takođe neće biti uzete u razmatranje, jer radni staž predstavlja samo vrijeme koje zaposlenik provede u radnom odnosu, isti ne može dokazati o kojoj vrsti radnog iskustva je riječ. 

  Ne dostavljati ugovor o radu, ugovor o obavljanju privremenih i povremenih poslova, ugovor o djelu, rješenje ili odluku o zasnivanju/prestanku radnog odnosa - isti dokazuju samo početak/prestanak radnog angažmana i naziv radnog mjesta, ne i kontinuitet istog; sporazum, preporuke ili druge slične isprave ukoliko ne sadrže sve elemente potvrde/uvjerenja, uvjerenja izdata od strane PIO-a o podacima registrovanim u matičnoj evidenciji bez potvrde PIO-a gdje je navedena šifra zanimanja.

  Obratiti pažnju na bitne elemente potvrde/ uvjerenja o radnom iskustvu:
  Izdavalac uvjerenja/potvrde
  Broj, datum, mjesto izdavanja potvrde/ uvjerenja;
  Navesti generalije;
  Zanimanje/stručna sprema
  Naziv radnog mjesta;
  Period radnog angažovanja na radnim zadacima;
  Opis poslova;
  Osnov radnog odnosa/radnog angažovanja;
  Potpis ovlaštenog lica i pečat.


  UVJERENJA O NEVOĐENJU KRIVIČNOG POSTUPKA

  Uvjerenje o nevođenju krivičnog postupka ne može biti starije od tri mjeseca, a dostavlja se u skladu s tekstom oglasa.

  Uvjerenje o nevođenju krivičnog postupka izdaje nadležni sud prema mjestu prebivališta. 

  Ne dostavljati uvjerenje o nekažnjavanju koje izdaje PS/PU, čije evidencije se vode prema mjestu rođenja, jer se ne prihvata, a niti je na osnovu relevatnih propisa dozvoljeno isto tražiti.
  9375 PREGLEDA
  • 1 - 1 / 1
  • 1