Početna stranica Portala pravosuđa BiH


Visoko sudsko i tužilačko vijeće
Bosne i Hercegovine

mail print fav manja slovaveca slova

Osnovne informacije o projektu

Osnovne informacije o projektu:

Glavni cilj Projekta je unapređenje efikasnosti, kvalitete, nezavisnosti i transparentnosti pravosuđa koje vodi ka kreiranju pravosudnog sistema u službi građana.

Aktivnosti predviđene trećom fazom projekta bit će usmjerene na održivost postignutih, ali i ostvarivanje novih rezultata, s fokusom na unaprjeđenje učinkovitosti pravosuđa u BiH, te osiguravanja jednakog pristupa pravdi i jednakost svih građana pred zakonom.

Na osnovu ranije realizovanih aktivnosti i urađenih analiza, napravljena je procjena segmenata u kojim je neophodno proaktivnije i reformsko djelovanje, kako bi postavljeni ciljevi u konačnici bili i realizovani. Stoga će fokus svih narednih aktivnosti biti na rasterećenju pravosuđa i povećanju njegove učinkovitosti kroz plansko djelovanje i uspostavljanje efikasnije organizacije radnih procesa u sudovima. 

Uzimajući u obzir relevantne međunarodne dokumente, pravnu praksu europskih zemalja te težeći europskim standardima i uspostavljanju učinkovitog pravosuđa, VSTV BiH je posredstvom dugogodišnjeg strateškog partnera Vlade Kraljevine Švedske, uspostavio saradnju sa Švedskom nacionalnom sudskom administracijom koja je partner projekta, a s ciljem implementacije projektnih aktivnosti koje će voditi ka ostvarivanju značajnijih strukturalnih i institucionalnih pomaka.

Aktivnosti projekta:

  • Reorganizacija poslovnih procesa u sudovima

Glavni cilj aktivnosti je poboljšanje interne organizacije u sudovima u BiH kako bi se postigao njihov učinkovit, brz i kvalitetan rad, uključujući kraće trajanje postupaka, smanjenje zaostataka i smanjenje sudskih troškova te rasterećenje sudaca i veća motiviranost zaposlenih u sudu.

  • Uspostavljanje sistema praćenja postojećih radnih kapaciteta u sudovima i podjednakog raspoređivanja radnog tereta na sudije

U okviru ove komponente bit će izvršena analiza rada ciljnih sudova, na osnovu čijih rezultata će biti identifikovani stvarni uzroci koji dovode do neravnomjerne opterećenosti sudija i sudova u cjelosti. Ravnomjerna opterećenost svih raspoloživih resursa u sudu znači ubrzanje radnih procesa, povećanje broja riješenih predmeta, smanjenje prosječnog trajanja sudskih postupaka, a samim tim i povećanje zadovoljstva građana uslugama suda.

  • Inicijativa za reformu postupka po žalbi u parničnom postupku

Ovom komponentom predviđena je analiza potreba za eventualnim izmjenama i dopunama važećih zakona o parničnom postupku i drugih relevantnih propisa, ali i identificiranja mjera koje su institucionalne, strukturne ili organizacijske prirode i usmjerene su na unaprjeđenje učinkovitosti postupka unutar postojećeg pravnog okvira.    

  • Unaprjeđenje izvršnog postupka u pravosudnim sistemima u BiH

Ovaj segment projekta odnosi se na unaprjeđenje radnih procesa izvršnih odjeljenja pilot sudova, koji će biti realizovan u saradnji sa  SEA.

  • Unaprjeđenje rodne ravnopravnosti u pravosuđu BiH

Predviđene aktivnosti bit će preusmjerene na promoviranje rodne ravnopravnosti u pravosuđu BiH, organizovanje edukacija na temu rodne ravnopravnosti i pružanje podrške i saradnju sa nadležnim državnim institucijama, nevladinim i međunarodnim organizacijama, sa ciljem unaprjeđenja rodne ravnopravnosti u pravosuđu BiH.

  • Unaprjeđenje položaja ranjivih skupina u kontaktu sa pravosuđem

Uklanjanje određenih prepreka, koje onemogućavaju jednak pristup pravdi ranjivih skupina, jedna je od primarnih aktivnosti ovog dijela projekta, kao i podizanje svijesti o pravima ranjivih skupina.

  • Unaprjeđenje kapaciteta sudova, u smislu proaktivne komunikacije sa medijima i javnosti, kao i transparentnost rada sudova

Cilj je razviti niz mjera i alata za proaktivnu i učinkovitu komunikaciju u čitavom pravosuđu. Poseban akcenat ovog segmenta je na ostvarivanju intenzivnije saradnje i komunikacije sa medijskim djelatnicima, a u cilju ostvarivanja veće transparentnosti i učinkovitije komunikacije pravosudnih institucija.

Trajanje projekta: oktobar 2020 – mart 2024. godine

Mjesto/područje obuhvaćeno projektom:
Bosna i Hercegovina

Nosilac projekta :
Bosna i Hercegovina (BiH) - Visoko sudsko i tužilačko vijeće BiH (VSTV BiH)

Partneri na projektu:
Švedska - Sudbena administracija Švedske (SNCA)

Ostali partneri:
Sudovi u BiH
Sestrinski sudovi i ostale kolege iz švedskih sudova

Agencija koja vrši financiranje:
Švedska agencija za međunarodni razvoj i suradnju (Sida)  

Kontakt:

Rukovoditelj projekta:
Gđa Ana Bilić Andrijanić
Tel:  033 707 553 ili E-mail: ana.bilic@pravosudje.ba

Zamjenik rukovoditelja projekta:
G. Kenan Ališah
Tel: 033 707 581 ili E-mail: kenan.alisah@pravosudje.ba


Vijest je napisana na jeziku: Bosanskom.
Dostupna je i na: Engleskom.

Povratak na vrh

Prateće fotografije

 

 

 

Unapređenje izvršnog postupka u BiH kroz saradnju Švedske agencije za izvršenje (SEA) i Radne grupe unapređenje izvršnog postupka i revizije zakona o izvršnom postupku

12.02.2021.

Komunalni predmeti čine najveći broj predmeta u sudovima u BiH, te su kao takvi u fokusu značajnih strateških dokumenata i izvještaja koje su izradili stručnjaci Evropske unije u cilju davanja prijedloga i preporuka za unapređenje izvršnog postupka. U navedenim dokumentima dati su prijedlozi za iznalaženje novog optimalnog modela faze provođenja izvršenja koji bi mogao uključivati i mogućnost izmještanja ove faze iz sudova na profesionalne izvršitelje.

Pitanje unapređenja izvršnog postupka u kontekstu pomenutih preporuka kao i otvaranje dijaloga za odabir adekvatnog modela faze provođenja izvršenja koji će biti primjenjiv u BiH bio je tema i posljednjeg sastanka Radne grupe za unapređenje izvršnog postupka i revizije zakona o izvršnom postupku. Sastanku su prisustvovali članovi Radne grupe koju čine predstavnici pravosudne zajednice, državnog i entitetskih ministarstava pravde, Pravosudne komisije Brčko distrikta BiH, Visokog sudskog i tužilačkog vijeća Bosne i Hercegovine, partneri projekta Unapređenje efikasnosti sudova i odgovornosti sudija i tužilaca u BiH - predstavnici Švedske agencije za izvršenje - SEA, Ambasade Švedske u BiH, te Delegacije EU u BiH.

Radna grupa osnovana je na inicijativu VSTV-a BiH, u skladu sa zaključcima Pododbora za pravdu, slobodu i sigurnost, a podrška Radnoj grupi pruža se putem projekta Unapređenje efikasnosti sudova i odgovornosti sudija i tužilaca u BiH, finansiranog od strane Vlade Švedske. Fokus rada Radne grupe usmjeren je na iznalaženje odgovarajućeg modela/rješenja faze provođenja izvršenja primjenjivog u BiH i na unapređenje izvršnog postupka putem revizije zakonâ o izvršnom postupku u BiH. Za realizaciju navedenih zadataka neopodan je otvoren dijalog i  saradnja svih relevanjtnih institucija.

Važnost nastavka rada na unapređenju izvršnog postupka, prepoznali su Vlada Švedske i  VSTV BiH, uzimajući u obzir činjenicu da svi relevantni strateški dokumenti kao što su  Izvještaj Europske komisije, Zaključci sa sastanaka Pododbora za pravdu, slobodu i sigurnost, Preporuke provedene misije stručne analize u BiH o sposobnosti ispravnog provođenja sudskih građanskih i privrednih odluka, Izvještaj stručnjaka o pitanjima vladavine prava u BiH iz Brisela, pokazuju da opće stanje izvršnog postupka u BiH nije na zavidnom nivou i da treba promjene.

Tokom dosadašnjeg rada Radne grupe, izrađeni su nacrti o izmjenama i dopunama zakona o izvršnom postupku Federacije BiH i Brčko distrikta BiH te pokrenuta zakonodavna inicijativa za usvajanje izmjena i dopuna. Također, za potrebe rada Radne grupe izrađen je i niz analiza.

Kako bi se unaprijedio izvršni postupak u BiH, ekspertsku podršku u budućem radu, članovima radne grupe, pružat će i Švedska agencija za izvršenje – SEA, a na  osnovu iskustava koje njeni eksperti imaju u provođenju izvršenja.


Vijest je napisana na jeziku: Bosanskom

Povratak na vrh

 

Intenziviranje saradnje VSTV BiH i Ministarstva pravde i uprave KS

09.02.2021.

Obnova i adaptacija Palate pravde u Sarajevu, reorganizacija poslovnih procesa u radu sudova, unapređenje izvršnog postupka i pitanje rodne ravnopravnosti u pravosuđu, bile su teme sastanka predsjedavajuće Visokog sudskog i tužilačkog vijeća Bosne i Hercegovine (VSTV BiH) Sanele Gorušanović - Butigan i direktora Sekretarijata VSTV-a BiH Admira Suljagića sa ministricom Ministarstva pravde i uprave Kantona Sarajevo Lejlom Brčić. 

Sastanak je održan s ciljem uspostavljanja intenzivnije saradnje u oblasti realizacije aktivnosti koje vode ka osiguranju efikasnog funkcionisanja pravosudnog sistema u Kantonu Sarajevo.

U ovom kantonu već se provode značajne aktivnosti u saradnji sa Kantonalnim sudom u Sarajevu i Općinskim sudom u Sarajevu, putem Projekata „Unapređenje efikasnosti sudova i odgovornosti sudija i tužilaca u BiH“ i Projekta „Unapređenje kvalitete pravosuđa“. Za uspješnu realizaciju ovih aktivnosti, neophodna i intenzivna podrška Ministarstva pravde i uprave KS.

VSTV BiH projekte usmjerene na unapređenje pravosuđa i pravosudnih institucija realizuje uz podršku Vlade Švedske, Vlade Norveške i Evropske unije i od iznimne važnosti je i intenzivnije uključivanje bh. institucija.

Obnova i izgradnja zgrada pravosudnih institucija, jedan je od segmenata koji VSTV BiH vidi kao značajan u uspostavljanju funkcionalnog i efikasnog pravosuđa, zbog čega su poduzete  sve neophodne aktivnosti na izmještanju Kazneno popravnog zavoda „Miljacka“ iz zgrade Palate pravde, koja će biti ustupljena Općinskom i Kantonalnom sudu u Sarajevu.

Jedna od reformskih aktivnosti VSTV-a BiH je i reorganizacija poslovnih procesa u sudovima, u okviru koje se Vijeće zalaže za uspostavljanje sistema koji će administrativne poslove preusmjeriti sa sudija na nesudsko osoblje, pripravnike/volontere, čime će se stvoriti veći prostor za obavljanje primarnog zadatka sudija - sudovanjem.

Tokom sastanka je predstavljen i novi metod rada u segmentu izvršnog postupka koji vodi ka smanjenju komunalnih predmeta koji usporavaju rad sudova, a govorilo se i o intenzivnijoj primjeni Strategije za unapređenje rodne ravnopravnosti u pravosuđu.

Jedan od strateških ciljeva VSTV BiH je kontinuirana implementacija reformskih aktivnosti, s ciljem uspostavljanja nezavisnog, efikasnog i odgovornog pravosuđa u službi svih građana kao jednog od uslova na putu ka EU.

Sastanci, kao i sve aktivnosti VSTV BiH, organizuju se uz poštivanje propisanih epidemioloških mjera za sprječavanje pojave i širenja virusa COVID – 19.

 


Vijest je napisana na jeziku: Bosanskom

Povratak na vrh

 

VSTV BiH u posjeti pravosudnim institucijama u Mrkonjić Gradu, Žepču, Prnjavoru i Zenici

05.02.2021.

Delegacija Visokog sudskog i tužilačkog vijeća Bosne i Hercegovine posjetila je pravosudne institucije koje će u narednom periodu biti obnovljene ili premještene u novoizgrađene zgrade, s ciljem osiguravanje adekvatnih uslova za njihov rad.

Direktor sekretarijata VSTV-a BiH, Admir Suljagić i tim angažovan na projektu Unapređenje efikasnosti sudova i odgovornosti sudija i tužilaca u BiH, koji se realizuje uz podršku Švedske agencija za međunarodni razvoj i suradnju – SIDA, posjetili su pravosudne institucije u Mrkonjić Gradu, Prnjavoru, Žepču i Zenici. Sekretarijat VSTV-a BiH, uz finansijsku podršku Vlade Švedske i Vlade Norveške, osigurao je izradu projektne dokumentacije za obnovu i izgradnju zgrada ove četiri pravosudne institucije.

Projektnom dokumentacijom, koja je preduslov za početak radova, predviđena je izgradnja potpuno nove zgrade Općinskog suda u Žepču, obnova dijela postojeće i izgradnja novog dijela zgrade Općinskog suda u Zenici, dok će zgrade Osnovnog suda u Prnjavoru i Osnovnog suda u Mrkonjić Gradu biti obnovljene.

Zgrade u kojim su ove pravosudne institucije trenutno smještene ne mogu odgovoriti potrebama kvalitetnog i efikasnog pravosuđa, prilagođenog potrebama građana, zbog čega je adaptacija postojećih i izgradnja novih objekata od iznimne važnosti u uspostavljanju pravosudnog sistema koji će biti u službi građana.

Prema rješenjima koja su ponuđena kroz projektnu dokumentaciju, izgradnjom i obnovom objekata bit će osigurano značajno unaprjeđenje u polju funkcionalnosti, prilagođenosti osobama s poteškoćama u kretanju, sigurnosti objekata te energetske efikasnosti.

VSTV BiH već dugi niz godina, uz podršku međunarodnih partnera, realizuje projekte obnove zgrada pravosudnih institucija, kako bi na taj način osigurao njihov funkcionalan i efikasan rad.

Vrijednost osigurane projektne dokumentacije je oko 160.000 KM. Izradu projektne dokumentacije za obnovu i izgradnju zgrada pravosudnih institucija u Žepču, Mrkonjić Gradu i Prnjavoru, finansirala je Vlada Švedske, dok je sredstva za izradu projektne dokumentacije za obnovu zgrade Općinskog suda u Zenici, osigurala Vlada Norveške. Sredstva za izgradnju i obnovu zgrada osigurat će Delegacija Europske unije u BiH, u okviru programa IPA 2017.

Prilikom posjeta, održani su i sastanci sa predstavnicima ovih pravosudnih institucija, na kojem se govorilo o rezultatima postignutim tokom prethodne godine, ali i načinima prevazilaženja izazova koje je prouzrokovala pandemija virusa COVID-19.


Vijest je napisana na jeziku: Bosanskom.
Dostupna je i na: Engleskom.

Povratak na vrh

 

Nove metode rada u bh. sudovima

01.02.2021.

Efikasan, brz i kvalitetan rad sudova moguće je postići unaprjeđenjem radnih procesa, pokazuju iskustva sudova iz Švedske sa kojim Visoko sudsko i tužilačko vijeće Bosne i Hercegovine (VSTV BiH) intenzivno radi na poboljšanju rada bosanskohercegovačkih sudova.

Iskustva švedskih sudova, tokom online sastanaka koji su organizovani od 20. do 26. januara 2021. godine, predstavljena su predstavnicima osam bh. sudova koji sudjeluju u procesu razvoja primjene novih modela rada s ciljem poboljšanja trenutnih radnih procesa.

Predstavnici sestrinskih sudova iz Švedske  predstavili su organizaciju i metodologiju rada njihovih sudova, sa posebnim fokusom na timski rad i delegiranje zadataka, kao i jačanje uloge pripravnika/volontera, želeći na taj način približiti novi model rada i kroz konkretne primjere iz prakse.

Svoj osvrt na novi model rada, dali su i predstavnici bh. sudova te tom prilikom iskazali svoju zainteresiranost i spremnost za primjenu modela, koji, kako su istakli, može značajno poboljšati efikasnost, kvalitet i produktivnost rada sudova.

Predstavljene su i do sada poduzete aktivnosti u ovim bh. sudovima, te su utvrđeni dalji koraci i  aktivnosti koje za cilj imaju poboljšanje interne organizacije u sudovima kako bi se postigao njihov učinkovit, brz i kvalitetan rad, uključujući kraće trajanje postupaka, smanjenje zaostataka i smanjenje sudskih troškova te rasterećenje sudaca i veća motiviranost zaposlenih u sudu.

Sastancima su prisustvovali predstavnici Općinskog suda u Zenici, Općinskog suda u Travniku, Općinskog suda u Sarajevu, Osnovnog suda u Doboju, Okružnog privrednog suda u Doboju, Osnovnog suda u Prnjavoru, Osnovnog suda u Banjoj Luci te predstavnici sestrinskih sudova iz Švedske: Okružnog suda u Varbergu, Okružnog suda u Ystadu i Okružnogi suda u Malmeu iOkružnog suda u Östersund-u.

Sastanci su organizovani u okviru projekta „Unapređenje efikasnosti sudova i odgovornosti sudija i tužilaca u BiH – treća faza“ koji za cilj ima unapređenje efikasnosti, kvalitete, nezavisnosti i transparentnosti pravosuđa i koji se realizuje uz podršku Švedske agencija za međunarodni razvoj i suradnju – SIDA.

Obzirom na situaciju uzrokovanu širenjem korona virusa (COVID-19) te u skladu sa odlukama relevantnih izvršnih tijela, kao i Odlukom VSTV-a BiH, sastanak je održan putem video konferencije.


Vijest je napisana na jeziku: Bosanskom

Povratak na vrh

 

Stvoreni preduslovi za obnovu i izgradnju zgrada četiri pravosudne institucije u BiH

18.01.2021.

(Sarajevo, 18. januar 2021. godine)–Visoko sudsko i tužilačko vijeće Bosne i Hercegovine (VSTV BiH/Vijeće), uz finansijsku podršku Vlade Švedske, a u okviru Projekta “Unapređenje efikasnosti sudova i odgovornosti sudija i tužilaca u BiH”, osiguralo je izradu projektne dokumentacije za obnovu i izgradnju zgrada četiri pravosudne institucije. 

Projektnom dokumentacijom predviđena je izgradnja potpuno novih zgrada Okružnog javnog tužilaštva u Bijeljini i Općinskog suda u Žepču, dok će zgrade Osnovnog suda u Prnjavoru i Osnovnog suda u Mrkonjić Gradu biti obnovljene.

Zgrade u kojim su ove pravosudne institucije trenutno smještene ne mogu odgovoriti potrebama kvalitetnog i efikasnog pravosuđa, prilagođenog potrebama građana i građanki, zbog čega je adaptacija postojećih i izgradnja novih objekata od iznimne važnosti u uspostavljanju pravosudnog sistema koji će odgovoriti potrebama građana.

Vijeće je kreator idejnih rješenja izgradnje i obnove objekata, koja će osigurati značajno unaprjeđenje u polju funkcionalnosti, prilagođenosti osobama s poteškoćama u kretanju, sigurnosti objekata te energetske efikasnosti. Prilikom same izrade projektne dokumentacije, Vijeće se vodilo ranije utvrđenim potrebamasudova i tužilaštava koje su neophodne za njihov funkcionalan rad, ali i potrebama građana kao krajnjih korisnika usluga pravosudnih institucija.

Adekvatna prostorna organizacija omogućava efikasan protok ljudi i spisa u pravosudnim institucijama, što predstavlja  uslov za kvalitetan i efikasan rad, odnosno pružanje kvalitetnih usluga građanima. Stoga, VSTV BiH, u saradnji sa međunarodnim partnerima, ulaže stalne napore u osiguravanje uslova za obnovu i izgradnju sudskih i tužilačkih zgrada u BiH.

Vrijednost osigurane projektne dokumentacije je oko 160.000 KM, što predstavlja značajan doprinos Vlade Švedske pravosuđu u BiH, a poseban značaj ogleda se u činjenici da su izradom projektne dokumentacije stvoreni preduvjeti za povlačenje sredstava iz pristupnih fondova Europske unije, putem programa IPA 2017.

Za izgradnju zgrada Okružnog javnog tužilaštva u Bijeljini i Općinskog suda u Žepču te obnovu zgrada Osnovnog suda u Prnjavoru i Osnovnog suda u Mrkonjić Gradu, Delegacija Europske unije u BiH, u okviru programa IPA 2017, osigurala je oko 2 miliona eura.


Vijest je napisana na jeziku: Bosanskom.
Dostupna je i na: Engleskom.

Povratak na vrh

 

Intenziviranje procesa unapređenja rada pravosudnih institucija uz podršku partnera iz Švedske

11.01.2021.

(Sarajevo, 11. januar 2021. godine) – Unapređenje efikasnosti, kvalitete, nezavisnosti i transparentnosti pravosuđa, koje vodi ka kreiranju funkcionalnog i efikasnog pravosudnog sistema, bit će u fokusu Visokog sudskog i tužilačkog vijeća Bosne i Hercegovine (VSTV BiH) u narednom periodu.

U saradnji sa Sudskom administracijom Švedske, Agencijom za izvršenje Švedske, bh. sudovima i sestrinskim sudovima iz Švedske, a uz finansijsku podršku Vlade Švedske,  VSTV BiH će u naredne tri godine, kroz projekat Unapređenje efikasnosti sudova i odgovornosti sudija i tužilaca u BiH, intenzivno raditi na realizaciji aktivnosti koje vode ka unapređenju učinkovitosti pravosuđa te osiguravanju jednakog pristupa pravdi i jednakost svih građana pred zakonom.

Na osnovu rezultata provedenih analiza, napravljena je procjena segmenata u kojim je neophodno proaktivnije i reformsko djelovanje, kako bi postavljeni ciljevi u konačnici bili i realizovani. Stoga će fokus planiranih aktivnosti biti na povećanju učinkovitosti rada pravosudnih institucija, kroz plansko djelovanje i uspostavljanje efikasnije organizacije radnih procesa.

Cilj je poboljšanje interne organizacije u sudovima u BiH kako bi se postigao njihov učinkovit i kvalitetan rad, uključujući kraće trajanje postupaka, smanjenje zaostataka, te kreiranje uslova za kvalitetniji rad sudaca.

Istovremeno, intenzivno će se raditi na uspostavljanju sistema za praćenje učinka postojećih radnih kapaciteta u sudovima, analiziranju postupka po žalbi u parničnom postupku, unapređenju izvršnog postupka u pravosudnim sistemima u BiH, unapređenju rodne ravnopravnosti u bh. pravosuđu i položaja ranjivih skupina u kontaktu sa pravosuđem, kao i na uspostavljanju proaktivne komunikacije sa medijima i javnosti u cilju povećanja transparentnosti rada sudova.

Promjene u radu sudova ogledat će se i kroz uvođenje novih metodologija rada, a već je uspostavljena saradnja sa određenim brojem sudova iz cijele BiH koji će pristupiti ovom obliku reformskog procesa.

VSTV BiH i ranije je, uz podršku Vlade Švedske, realizovao aktivnosti usmjerene na poboljšanje rada pravosudnih institucija koje se prvenstveno ogledaju kroz digitalizaciju pravosuđa, usvajanje niza strateških dokumenata, te uspostavljanje sistema standardiziranja metodologija za unapređenje kvaliteta rada pravosudnih institucija.Vijest je napisana na jeziku: Bosanskom.
Dostupna je i na: Engleskom.

Povratak na vrh

 

Počeo proces pripreme za primjenu Strategije za unapređenje rodne ravnopravnosti u bh. pravosudnim institucijama

25.12.2020.

U bh. pravosudnim institucijama započet je proces primjene Strategije za unapređenje rodne ravnopravnosti. U okviru projekta Unapređenje efikasnosti sudova i odgovornosti sudija i tužilaca u BiH, koji Visoko sudsko i tužilačko vijeće Bosne i Hercegovine realizuje uz podršku Vlade Švedske, odabrane su institucije koje će biti prve ustanove u kojim će se početi sa primjenom ovog dokumenta.

Sadržaj dokumenta, kao i aktivnosti koje će biti neophodno poduzeti, kako bi primjena dokumenta zaživjela u bh. pravosuđu, predstavljen je na sastanku kojem su prisustvovali predstavnici bh. pravosudnih institucija, Kantonalnog suda u Sarajevu, Osnovnog suda u Bijeljini, Tužilaštva Brčko distrikta BiH, Tužilaštva Kantona Sarajevo i VSTV BiH, te švedski stručnjaci, angažovani na aktivnostima implementacije Strategije za unapređenje rodne ravnopravnosti u bh. pravosuđu. Tokom sastanka, predstavljeni su i pozitivni primjeri primjene ovog dokumenta u Švedskoj, koji bh. institucijama mogu poslužiti kao polazna osnova za razvoj mehanizama implementacije dokumenta u narednom periodu.

Izrada Strategije bila je jedna od preporuka proizašlih iz ankete o rodnoj ravnopravnosti u pravosuđu BiH provedene od strane VSTV BiH 2018. godine, čiji su rezultati pokazali da većina ispitanika/ca, koji/e su doživjeli/e seksualno i/ili rodno zasnovano uznemiravanje na radnom mjestu ili u vezi posla, incident nije prijavila zbog straha od posljedica. Pored toga, većina je navela da smatra da se svijest o rodnoj ravnopravnosti u pravosuđu nije na zadovoljavajućem nivou i da predstavlja važno pitanje koje je potrebno adresirati prvenstveno putem odgovarajućih edukacija.

Visoko sudsko i tužilačko vijeće Bosne i Hercegovine usvojilo je tokom 2020. godine Strategiju za unapređenje rodne ravnopravnosti u pravosuđu u BiH na osnovu koje će sve pravosudne institucije izraditi vlastite akcione planove.

VSTV BiH će koordinirati procesom donošenja akcionih planova od strane pravosudnih institucija te pružati podršku i donositi uputstva u okviru navedenog procesa, sa krajnjim ciljem omogućavanja jednakog pristupa pravdi i jednakosti svih građana pred zakonom.

Obzirom na situaciju uzrokovanu širenjem korona virusa (COVID-19) te u skladu sa odlukama relevantnih izvršnih tijela, kao i Odlukom VSTV-a BiH, sastanak je održan putem video konferencije.


Vijest je napisana na jeziku: Bosanskom

Povratak na vrh

 

Nove metode u bh. sudovima poboljšat će kvalitet rada

23.12.2020.

Unapređenje metodologije rada u bosanskohercegovačkim sudovima, bila je tema sastanaka predstavnika bh. sudova i sestrinskih sudova u Švedskoj i Švedske sudske administracije (SNCA) koji su u decembru organizovani u Sarajevu.

Sastancima su prisustvovali predstavnici Općinskog suda u Širokom Brijegu, Općinskog suda u Ljubuškom, SNCA i sestrinskog suda iz Švedske, Okružnog suda u Östersund-u, s ciljem razmjene iskustava i pozitivnih praksi u radu sudova.

Prisutni iz Okružnog suda u Östersundu predstavili su organizaciju i metodologiju rada njihovog suda, sa posebnim fokusom na timski rad i delegiranje zadataka, želeći na taj način približiti novi model rada i kroz konkretne primjere iz prakse.

Svoj osvrt na novi model rada, dali su i predstavnici Općinskog suda u Širokom Brijegu i Općinskog suda u Ljubuškom te tom prilikom iskazali svoju zainteresiranost i spremnost za prevođenjem navedene aktivnosti koja, kako su istakli, može značajno poboljšati efikasnost rada sudova.

Predstavljene su i do sada poduzete aktivnosti u ova dva bh. suda, te su utvrđeni dalji koraci i  aktivnosti koje za cilj imaju poboljšanje interne organizacije u bh. sudovima kako bi se postigao njihov učinkovit, brz i kvalitetan rad, uključujući kraće trajanje postupaka, smanjenje zaostataka i smanjenje sudskih troškova te rasterećenje sudaca i veća motiviranost zaposlenih u sudu.

Sastanci su organizovani u okviru projekta „Unapređenje efikasnosti sudova i odgovornosti sudija i tužilaca u BiH – treća faza“ koji za cilj ima unapređenje efikasnosti, kvalitete, nezavisnosti i transparentnosti pravosuđa i koji se realizuje uz podršku Švedske agencija za međunarodni razvoj i suradnju – SIDA.

Obzirom na situaciju uzrokovanu širenjem korona virusa (COVID-19) te u skladu sa odlukama relevantnih izvršnih tijela, kao i Odlukom VSTV-a BiH, sastanak je održan putem video konferencije.


Vijest je napisana na jeziku: Bosanskom

Povratak na vrh

 

Znanjem protiv seksualnog i rodno zasnovanog uznemiravanja

21.12.2020.

Prevencija seksualnog i rodnog uznemiravanja u pravosudnim institucijama u Bosni Hercegovini (BiH) bila je u fokusu još jedne obuke namijenjene savjetnicima i savjetnicama zaposlenim u ovim institucijama, sa ciljem jačanja svijesti o važnosti većeg angažmana u ovoj oblasti.

Obuka je organizovana u saradnji sa Atlantskom inicijativom, a njen program koncipiran je u skladu sa Smjernicama za prevenciju seksualnog i rodno zasnovanog uznemiravanja u pravosudnim institucijama u BiH, koje predstavljaju zvanični mehanizam za prevenciju seksualnog i rodno zasnovanog uznemiravanja u svim pravosudnim institucijama.


Tokom obuke, savjetnici i savjetnice su se upoznali sa pojmovima, oblicima i posljedicama seksualnog i rodno zasnovanog uznemiravanja kao i mjerama i aktivnostima koje se poduzimaju u pravosudnim institucijama s ciljem prevencije seksualnog i rodno zasnovanog uznemiravanja.


Obuci su prisustvovali savjetnici i savjetnice iz sedamnaest pravosudnih institucija. Edukatorice na obuci bile su Mihaela Jovanović, sutkinja Osnovnog suda u Zavidovićima i Slavica Tadić, predsjednica Osnovnog suda u Zvorniku.

Visoko sudsko i tužilačko vijeće Bosne i Hercegovine (VSTV BiH) zalaže se za promociju profesionalnih odnosa i poštivanja unutar pravosudnih institucija, čemu svjedoči i ovogodišnje usvajanje Strategije za unapređenje rodne ravnopravnosti u pravosuđu u BiH, na osnovu koje će sve pravosudne institucije izraditi vlastite akcione planove. O opredijeljenosti VSTV-a BiHda se zalaže za jednakost i profesionalne odnose unutar institucija, svjedoči i činjenica da je riječ o usvajanju prve strategije ove vrste u regionu. 

Izrada Strategije bila je jedna od preporuka proizašlih iz ankete o rodnoj ravnopravnosti u pravosuđu u BiH koju je proveo VSTV BiH 2018. godine i čiji su rezultati pokazali da većina ispitanika/ca, koji/e su doživjeli/e seksualno i/ili rodno zasnovano uznemiravanje na radnom mjestu ili u vezi posla, incident nije prijavio/la zbog straha od posljedica. Pored toga, većina je navela da smatra da svijest o rodnoj ravnopravnosti u pravosuđu nije na zadovoljavajućem nivou i da predstavlja važno pitanje koje je potrebno adresirati prvenstveno putem odgovarajućih edukacija.

Strategija je izrađena u okviru projekta Unapređenje efikasnosti sudova i odgovornosti sudija i tužilaca u BiH kojeg finansira Vlada Švedske.

Obuka je, zbog propisanih mjera s ciljem prevencije širenja virusa COVID 19, održana online.


Vijest je napisana na jeziku: Bosanskom.
Dostupna je i na: Engleskom.

Povratak na vrh