Početna stranica Portala pravosuđa BiH


Visoko sudsko i tužilačko vijeće
Bosne i Hercegovine

mail print fav manja slovaveca slova

Sudovi u BiH za devet mjeseci riješili 129.530 najstarijih predmeta

09.10.2019.

(Sarajevo, 9. oktobar 2019. godine) – Sudovi u Bosni i Hercegovini su, za devet mjeseci tekuće godine, riješili 129.530 najstarijih predmeta, odnosno realizovali 76% plana, što pokazuju najnoviji podaci godišnje analize i praćenja procesa rješavanja najstarijih predmeta. 

Sudovi su planovima za rješavanje predmeta u 2019. godini predvidjeli riješiti 170.286 najstarijih predmeta. U periodu 01.01.-30.09.2019. godine u sudovima Federacije BiH ukupno je riješeno 83.809 predmeta iz planova rješavanja predmeta. Istovremeno, sudovi u Republici Srpskoj su riješili 41.629 predmeta, sudovi Brčko distrikta BiH 2.473 predmeta dok je Sud BiH riješio 1.619 najstarijih predmeta iz planova rješavanja predmeta. 

Analiza je pokazala da su prvostepeni sudovi u prosjeku ostvarili 73% plana dok su sudovi viših instanci, realizovali 92% plana. 

Dugogodišnjom praksom u primjeni planova rješavanja najstarijih predmeta, koju je Visoko sudsko i tužilačko vijeće Bosne i Hercegovine (VSTV BiH) uvelo 2011. godine, starosna struktura i veliki broj starih neriješenih predmeta se smanjuju, odnosno povećava se efikasnost rada sudova u BiH. 

U dokumentu u prilogu prikazan je sumarni pregled realizacije planova na nivou suda, po godini iniciranja predmeta za period 01.01.- 30.09.2019. godine, a na osnovu podataka koji su bili predmet analize. Prikazani podaci pokazuju ukupan broj predmeta u planu, broj riješenih predmeta iz plana, procenat realizacije plana, broja sudija koji su radili na predmetima iz plana, te procenat riješenih predmeta u odnosu na ukupan broj predmeta u planu u promatranoj  starosnoj kategoriji.

Za više informacija molimo da se obratite Kabinetu Predsjedništva na telefone 033 707 518 ili mobilni telefon 061 131 785.


-KRAJ-


Vijest je izvorno napisana na jeziku: Bosanskom

Povratak na vrh

Prateći dokumenti

Realizacija Septembar 2019

 

Anketa nosilaca pravosudnih funkcija o etici i disciplinskoj odgovornosti

10.09.2019.

(Sarajevo, 10.9.2019. godine)  - Visoko sudsko i tužilačko vijeće Bosne i Hercegovine, u okviru aktivnosti Radne grupe za unaprjeđenje integriteta i odgovornosti nosilaca pravosudnih funkcija, uz stručnu podršku USAID Projekta pravosuđa u BiH, pripremilo je i provelo Anketu nosilaca pravosudnih funkcija o etici i disciplinskoj odgovornosti u periodu od 26.6. do 12.7.2019. godine, sa sadržajem i na način kako je provedena u prethodna dva anketna ciklusa u 2015. i 2017. godini.

Svrha provođenja Ankete je praćenje eventualnih promjena mišljenja sudija i tužilaca u Bosni i Hercegovini o pitanjima etičnosti i disciplinske odgovornosti koje ona obrađuje. 

Anketu čine dva dijela: 
 1. Analiza potreba za edukacijom nosilaca pravosudnih funkcija o pravosudnoj etici i sukobu interesa i 
 2. Istraživanje percepcije nosilaca pravosudnih funkcija o pravičnosti i nepristrasnosti disciplinskog postupka. 
Rezultate provedene ankete možete pročitati u prilogu.


Vijest je izvorno napisana na jeziku: Bosanskom

Povratak na vrh

 

Oproštajna posjeta šefa Misije OSCE-a u BiH

28.08.2019.

U okviru svoje oproštajne posjete, danas je Visoko sudsko i tužilačko vijeće Bosne i Hercegovine (VSTV BiH) posjetio ambasador Bruce Berton, šef Misije OSCE-a u BiH. 

Ambasador Berton se obratio prisutnim članovima VSTV-a BiH ističući ključnu ulogu VSTV-a BiH u očuvanju nezavisnosti pravosuđa.

Predsjednik VSTV-a BiH Milan Tegeltija se zahvalio ambasadoru Bertonu na njegovom ličnom doprinosu, naglašavajuću da su OSCE i VSTV BiH dugogodišnji partneri u reformi pravosuđa i, generalno, na polju jačanja i unapređenja pravosudnog sistema.

Posjeta je okončana uz obostrane želje za nastavak saradnje na visokom nivou.


Vijest je izvorno napisana na jeziku: Bosanskom

Povratak na vrh

 

IN MEMORIAM, NENAD VRANJEŠ

15.08.2019.

Sa žaljenjem obavještavamo pravosudnu zajednicu da je preminuo Nenad Vranješ, bivši tužilac Republičkog javnog tužilaštva Republike Srpske.  
Povodom nenadoknadivog gubitka porodici i svim kolegama i prijateljima uvaženog tužioca Vranješa, predsjednik Visokog sudskog i tužilačkog vijeća Bosne i Hercegovine Milan Tegeltija, članovi Predsjedništva, VSTV-a BiH, zajedno sa direktorom Sekretarijata VSTV-a BiH i uposlenicima, izražavaju duboko saučešće. 
Nenad Vranješ je diplomirao na Pravnom fakultetu Univerziteta u Banja Luci 1975. godine, a pravosudni ispit položio 1977. godine u Sarajevu.
Karijeru je započeo kao sudski pripravnik Osnovnog suda u Banja Luci u januaru 1976. godine.
U julu 1977. godine izabran je za zamjenika tužioca u Osnovnom javnom tužilaštvu Banja Luka gdje je dužnost obavljao do februara 1991. godine, kada prelazi u advokate i taj posao obavlja do juna 2003. godine.
Za tužioca Republičkog javnog tužilaštva Republike Srpske izbran je u julu 2003. godine i taj posao je obavljao do jula 2019. godine.
Bio je član Advokatske komore Republike Srpske i Bosne i Hercegovine te Upravnog odgovora Udruženja tužilaca Bosne i Hercegovine.


Vijest je izvorno napisana na jeziku: Bosanskom

Povratak na vrh

 

Pismo predsjednika VSTS-a BiH upućeno šefu Delegacije i Specijalnom predstavniku EU u BiH Larsu Gunnaru Wigemarku

09.08.2019.

(Sarajevo, 08. avgust 2019. godine) – Povodom dopisa šefa Delegacije i Specijalnog predstavnika EU u BiH Larsa Gunnara Wigemarka, upućenog Visokom sudskom 
i tužilačkom savjetu Bosne i Hercegovine (VSTS BiH) 1. avgusta 2019. godine, predsjednik VSTS-a BiH Milan Tegeltija je danas uputio odgovor g. Wigemarku sljedećeg sadržaja: 

" Vaša ekselencijo, poštovani gospodine Wigemark,

primio sam Vaše pismo, koje ukazuje na problem produženja mandata dodatnom sudiji Kantonalnog suda u Sarajevu Huseinu Delaliću. U cijelosti dijelim Vaše ocjene i zabrinutosti sadržane u pismu, međutim, želim da Vas obavijestim o sljedećem: 

Još krajem 2017. godine ukazivao sam javno na problem nedostajućeg sistema provjere prošlosti (background check) prilikom donošenja odluka o imenovanju sudija i tužilaca u Bosni i Hercegovini te, sjetićete se, predvidio mogućnost ovakvih situacija.

Upravo zbog toga insistirali smo na inkorporaciji sistema provjere prošlosti (background check) u sistem imenovanja sudija i tužilaca. Povodom toga Visoki sudski i tužilački savjet Bosne i Hercegovine (VSTS BiH/Savjet) je i donio zaključke koji su, u to vrijeme, bili osporavani u javnosti, vjerovatno uslijed nerazumijevanja dubine problema i svih konsekvenci koje taj nedostatak sistema može proizvesti. U konačnici, u saradnji sa Evropskom komisijom, ove godine organizovan je i TAIEX seminar na tu temu te se nadam da će, kao jedan od rezultata i tog seminara, proizaći kvalitetno normativno rješenje za ovaj istinski i duboki problem imenovanja sudija i tužilaca u BiH.

U povodu konkretnog slučaja, želim da Vas obavijestim da je Prvostepena disciplinska komisija VSTS-a BiH suspendovala dodatnog sudiju Huseina Delalića sa dužnosti, do okončanja disciplinskog postupka, čiji je predmet tužba Ureda disciplinskog tužioca (UDT/Ured) VSTS-a BiH protiv navedenog sudije radi davanja netačnih podataka, odnosno, upravo sakrivanje podataka o ranijoj osuđivanosti istog. Nakon okončanja disciplinskog  postupka i utvrđivanja svih činjenica i okolnosti predmetnog slučaja, Disciplinska komisija će donijeti konačnu odluku.

U pogledu produženja mandata ovog dodatnog sudije, želim da Vas obavijestim da se ovdje nije radilo o imenovanju koje prolazi kroz konkursnu proceduru, nego produženju mandata. Samo imenovanje istog na prvu pravosudnu funkciju, nakon provedene reforme, bilo je 1.1.2004. godine na poziciju tužioca Kantonalnog tužilaštva Sarajevo, da bi isti dana 1.8.2011. godine bio imenovan na poziciju dodatnog sudije Kantonalnog suda u Sarajevu, od kada mu je svake 
dvije godine produžavan mandat dodatnog sudije. Prilikom produžavanja mandata ne provodi se posebna konkursna procedura, nego se isti produžava na osnovu prijedloga predsjednika suda koji ukazuje da još postoji potreba za dodatnim sudijom te potvrde nadležnog ministarstva o obezbjeđenju finansijskih sredstava za dalje finansiranje dodatnog sudije, nakon čega Komisija za pravosudnu upravu daje prijedlog za produženje mandata dodatnom sudiji VSTS-u BiH. 
Na osnovu ovih parametara dolazi do produženja mandata dodatnim sudijama, koji se samo jednom imenuju i to je u ovom slučaju bilo 1.8.2011. godine.

Pregledom transkripta sjednice, ustanovio sam da na sjednici VSTS-a BiH, na kojoj se odlučivalo o produženju mandata dodatnom sudiji Huseinu Delaliću, članovi Savjeta nisu bili obaviješteni o disciplinskom postupku i njegovom predmetu tužbe protiv imenovanog, tako da su odluku o produženju donijeli nemajući to saznanje.

Takođe, želim da Vas obavijestim da prilikom procedure produženja mandata dodatnim sudijama sastavni dio propratnih materijala ne čine podaci o tekućim disciplinskim postupcima i predmetima tih disciplinskih tužbi.

Uslijed svega toga došlo je do produženja mandata Huseinu Delaliću.

Ovaj slučaj ukazuje na ozbiljan i dubok problem nedostajuće provjere prošlosti (background check) koji ističemo od 2017. godine te se nadam da će ovo biti dodatni motiv i stimulans da se ovo izuzetno važno pitanje brzo i kvalitetno normativno uredi, kako bi smo u budućnosti izbjegli ili maksimalno reducirali mogućnost za ovakve situacije.


S poštovanjem,

                                                               Milan Tegeltija
                                                            predsjednik Visokog sudskog i tužilačkog savjeta BiH"
 


-   kraj  -


Vijest je izvorno napisana na jeziku: Bosanskom

Povratak na vrh

 

Husein Delalić privremeno udaljen od vršenja dužnosti dodatnog sudije Kantonalnog suda u Sarajevu

06.08.2019.

(Sarajevo, 06.08.2019. godine) - Prvostepena disciplinska komisija za sudije Visokog sudskog i tužilačkog vijeća Bosne i Hercegovine (VSTV BiH), odlučujući po službenoj dužnosti u vezi privremenog udaljenja od vršenja dužnosti dodatnog sudije Kantonalnog suda u Sarajevu Huseina Delalića, donijela je odluku kojom se dodatni sudija Delalić privremeno udaljava od vršenja dužnosti dodatnog sudije Kantonalnog suda u Sarajevu, počevši od narednog dana od dana donošenja odluke do okončanja disciplinskog postupka pokrenutog disciplinskom tužbom Ureda disciplinskog tužioca VSTV-a BiH.

Žalba ne odlaže izvršenje odluke o privremenom udaljenju.

Ovakvom odlukom Prvostepena disciplinska komisija VSTV-a BiH ničim ne prejudicira niti može utjecati na ishod disciplinskog postupka, kao i na pravo odbrane tuženog.

- kraj -


Vijest je izvorno napisana na jeziku: Bosanskom

Povratak na vrh

 

U prvih šest mjeseci sudovi u BiH riješili 103.238 najstarijih predmeta

23.07.2019.

(Sarajevo, 23. juli 2019. godine) – Sudovi u Bosni i Hercegovini su, u prvih šest mjeseci 2019. godine, riješili 103.238 najstarijih predmeta, odnosno realizovali 63% plana, što pokazuju najnoviji podaci godišnje analize i praćenja procesa rješavanja najstarijih predmeta. 

Sudovi su planovima za rješavanje predmeta u 2019. godini predvidjeli riješiti 164.911  najstarija predmeta. U periodu 01.01.-31.06.2019. godine u sudovima Federacije BiH ukupno je riješeno 66.835 predmeta iz planova rješavanja predmeta. Istovremeno, sudovi u Republici Srpskoj su riješili 33.137 predmeta, sudovi Brčko distrikta BiH 1.969 predmeta dok je Sud BiH riješio 1.237 najstarijih predmeta iz planova rješavanja predmeta. 

Od prvostepenih sudova (općinski, osnovni i okružni privredni) se očekivalo da u prvom kvartalu realizuju minimalno 50% svojih planova. Analiza je pokazala da su prvostepeni sudovi realizovali plan u jednakom ili većem procentu od očekivanog te u prosjeku ostvarili 59% plana dok su sudovi viših instanci, realizovali 85% plana. 

Dugogodišnjom praksom u primjeni planova rješavanja najstarijih predmeta, koju je Visoko sudsko i tužilačko vijeće Bosne i Hercegovine (VSTV BiH) uvelo 2011. godine, starosna struktura i veliki broj starih neriješenih predmeta se smanjuju, odnosno povećava se efikasnost rada sudova u BiH. 

U dokumentu u prilogu prikazan je sumarni pregled realizacije planova na nivou suda, po godini iniciranja predmeta za period 01.01.- 31.06.2019. godine, a na osnovu podataka koji su bili predmet analize. Prikazani podaci pokazuju ukupan broj predmeta u planu, broj riješenih predmeta iz plana, procenat realizacije plana, broja sudija koji su radili na predmetima iz plana, te procenat riješenih predmeta u odnosu na ukupan broj predmeta u planu u promatranoj  starosnoj kategoriji.

Za više informacija molimo da se obratite Kabinetu Predsjedništva na telefone 033 707 518 ili mobilni telefon 061 131 785.

-KRAJ-


Vijest je izvorno napisana na jeziku: Bosanskom

Povratak na vrh

 

Zaključci Visokog sudskog i tužilačkog savjeta BiH povodom Zaključaka Predstavničkog doma Parlamentarne skupštine BiH

18.07.2019.

(Sarajevo, 18. juli 2019. godine) - Visoki sudski i tužilački savjet Bosne i Hercegovine je tokom drugog dana sjednice koja se održava 17. i 18. jula 2019. godine, usvojio Zaključke povodom Zaključaka Predstavničkog doma Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine koji su doneseni na sjednici Predstavničkog doma koja se održala 26. juna 2019. godine. 

Zaključci su sljedeći:
 1. Zaključak Predstavničkog doma Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine kojim traži od svih članova Visokog sudskog i tužilačkog savjeta Bosne i Hercegovine da podnesu ostavke ni na koji način ne obavezuje članove Visokog sudskog i tužilačkog savjeta.
 2. Zaključak Predstavničkog doma Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine kojim se osniva istražna komisija tog doma za istraživanje stanja u pravosuđu a posebno Visokom sudskom i tužilačkom savjetu, suštinski predstavlja parlamentarni nadzor nad radom pravosuđa koji, kao takav, nije predviđen i dopušten pozitivnim propisima u Bosni i Hercegovini. Na ovaj način Predstavnički dom Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine izlazi izvan nadležnosti Parlamentarne skupštine, te predstavlja grubo miješanje i nedopušten pritisak zakonodavne vlasti na rad pravosuđa, te kao takav narušava demokratski ustavni sistem trodiobne podjele vlasti. 
 3. Članovi Visokog sudskog i tužilačkog savjeta, te sudije i tužioci u Bosni i Hercegovini ni na koji način neće učestvovati u radu ove istražne komisije Predstavničkog doma Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine. 
 4. Visoki sudski i tužilački savjet poziva Predstavnički dom Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine da sva pitanja u vezi pravosuđa razmatra kroz partnerski odnos sa Visokim sudskim i tužilačkim savjetom na bazi poštovanja demokratskog principa podjele vlasti.

-KRAJ-


Vijest je izvorno napisana na jeziku: Bosanskom

Povratak na vrh

 

VSTV BiH imenovao rukovodeće nosioce pravosudnih funkcija

21.06.2019.

(Sarajevo, 21. juni 2019. godine) –Visoko sudsko i tužilačko vijeće Bosne i Hercegovine (VSTV BiH) je trećeg dana sjednice, koja se održava 19., 20. i 21. juna 2019. godine u Sarajevu, donijelo odluku o imenovanju rukovodećih nosilaca pravosudnih funkcija u Bosni i Hercegovini:

Na nivou Republike Srpske, imenovani su:
 • Anica Vukadin, na poziciju glavnog tužioca Okružnog javnog tužilaštva Istočno Sarajevo; 
 • Dražen Vulin, na poziciju predsjednika Osnovnog suda u Mrkonjić Gradu;  
 • Zdenka Gajanin, na poziciju predsjednika Osnovnog suda u Kotor Varoši;
 • Goran Đurić, na poziciju predsjednika Osnovnog suda u Doboju;
 • Mirjana Hrustić, na poziciju predsjednika Osnovnog suda u Derventi. 
Pri donošenju Odluke o imenovanju, VSTV BiH je uzeo u obzir kriterije poput: stručnog znanja, radnog iskustva i radnih rezultata; stručne sposobnosti zasnovane na dosadašnjim rezultatima u karijeri; sposobnosti da nepristrasno, savjesno, marljivo, odlučno i odgovorno obnaša dužnosti u okviru funkcije za koju se prijavljuje; odnosa sa radnim kolegama, ponašanja van posla, profesionalne nepristrasnosti i ugleda te iskustva na rukovodećim poslovima.

Pri imenovanju, VSTV BiH primjenjuje odgovarajuće ustavne odredbe kojima se uređuju jednaka prava i zastupljenost konstitutivnih naroda i ostalih te poštuje ravnomjernu zastupljenost spolova.
 
Novoimenovani nosioci pravosudnih funkcija će stupiti na dužnost 1. jula 2019. godine.

Također, na sjednici je imenovan Dragan Borovčanin na poziciju vršioca dužnosti predsjednika Okružnog privrednog suda u Istočnom Sarajevu.

-  kraj  -


Vijest je izvorno napisana na jeziku: Bosanskom

Povratak na vrh

 

VSTV BiH imenovao rukovodeće nosioce pravosudnih funkcija

20.06.2019.

(Sarajevo, 20. juni 2019. godine) –Visoko sudsko i tužilačko vijeće Bosne i Hercegovine (VSTV BiH) je drugog dana sjednice, koja se održava 19., 20. i 21. juna 2019. godine u Sarajevu, donijelo odluku o imenovanju rukovodećih nosilaca pravosudnih funkcija u Bosni i Hercegovini. 
Na nivou Federacije Bosne i Hercegovine, imenovani su:
 • Almina Čilić, na poziciju predsjednika Općinskog suda u Konjicu; 
 • Zdenka Filipović, na poziciju predsjednika Općinskog suda u Čapljini;  
 • Enes Selman, na poziciju predsjednika Općinskog suda u Sanskom Mostu. 
Pri donošenju Odluke o imenovanju, VSTV BiH je uzeo u obzir kriterije poput: stručnog znanja, radnog iskustva i radnih rezultata; stručne sposobnosti zasnovane na dosadašnjim rezultatima u karijeri; sposobnosti da nepristrasno, savjesno, marljivo, odlučno i odgovorno obnaša dužnosti u okviru funkcije za koju se prijavljuje; odnosa sa radnim kolegama, ponašanja van posla, profesionalne nepristrasnosti i ugleda te iskustva na rukovodećim poslovima.
Pri imenovanju, VSTV BiH primjenjuje odgovarajuće ustavne odredbe kojima se uređuju jednaka prava i zastupljenost konstitutivnih naroda i ostalih te poštuje ravnomjernu zastupljenost spolova. 

- kraj  -


Vijest je izvorno napisana na jeziku: Bosanskom

Povratak na vrh